Kursplan för

Psykologpraktik, 19,5 hp

Psychology in practice, 19,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
2PS019
Kursens benämning
Psykologpraktik
Hp
19,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 7.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/patienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Studenten ska fördjupa sina kunskaper om metoder och förhållningssätt relevanta för psykologyrket förenligt med högskoleförordningen (1993:100).

Moment 1:
Efter avslutat moment ska studenten
- kunna planera, genomföra, dokumentera och återföra informationen i en psykologisk utredning inom det område som är aktuellt för arbetsplatsen
- utifrån utredningsmaterial kunna analysera och dra slutsatser om tillämpning av evidensbaserad psykologisk behandling eller andra evidensbaserade åtgärder
- visa förmåga att självständigt kunna välja ut och aktivt använda sig av metoder i samtalsmetodik (t.ex. motiverande samtal (MI)
- kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och/eller handledning relevant för arbetsplatsens patienter/klienter/närstående/personal
- visa förmåga på att kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal för att utveckla ett professionellt förhållningssätt
- kunna egenhändigt tillämpa hittills erfaren och inlärd kunskap i en praktisk/professionell kontext
- självständigt kunna integrera kunskaper och färdigheter för att lösa/hantera komplexa problem och situationer
- kunna visa förmåga att identifiera eventuella behov av ytterligare kunskap av relevans för området

Moment 2:
Efter avslutat moment ska studenten
- kunna beskriva andra yrkesgruppers arbetsområden relevanta för arbetsplatsens uppgifter samt kunna lyfta fram det specifika för psykologens kompetens
- kunna reflektera över etiska och juridiska frågeställningar aktuella för arbetsplatsen och självständigt kunna koppla dessa till aktuella styr- och juridiska dokument
- kunna redogöra för en arbetsplats verksamhetsmål och samhällsorganisatoriska inplacering, dess organisation och bestämmelser liksom psykologens roll i denna organisation
- kunna reflektera över områdets vetenskapliga grund och därmed visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för evidensbaserad psykologisk praktik

Innehåll

Kursen består av två (2) moment.

Verksamhetsförlagd utbildning, 16.5 hp

Betygsskala: GU

Psykologpraktiken omfattar såväl teoretiska som praktiska inslag av generell betydelse vid tillämpad psykologisk verksamhet. Under praktiken är målet att studenten integrerar psykologutbildningens samlade innehåll och använder sig av den samlade kunskapen inom ramen för det arbete som bedrivs på arbetsplatsen. Klientkontakten kan bestå av individ, grupp och/eller organisation, beroende på arbetsplatsens inriktning. Där det är möjligt bör studenten få träna att bedriva behandlings- och åtgärdsinriktat arbete, anpassat till studentens erfarenhet och kunskap.

Inom ramen för psykologpraktiken ska också frågor om etik, sekretess och professionellt förhållningssätt relevant för utövandet av psykologyrket hanteras.

Teoretisk fördjupning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Utifrån litteratur, som väljs i samråd med handledaren, ska studenten belysa och analysera frågor kring temat etik och juridik.

Arbetsformer

Psykologpraktiken ges som en sammanhängande period som motsvarar 13 veckors heltidsstudier. Undervisningen bedrivs i form av handlett psykologarbete där handledaren är legitimerad psykolog med lämplig yrkeserfarenhet. Vid praktikperiodens start upprättas en individuell studieplan som godkänns av kursansvarig. Handledarens uppgift är att ge studenten relevanta och varierande uppgifter utifrån lärandemålen, den individuella studieplanen samt arbetsplatsens uppdrag. Detta i syfte att ge god insikt i psykologyrket. Likaså syftar arbetsuppgifterna och handledningen till utveckling av professionella förhållningssätt relevanta för yrkesrollen. Handledning ges till studenten 1-2 timmar/vecka.

Under psykologpraktiken sker en fortlöpande bedömning av studenternas prestationer. Halvtids- och slutbedömning genomförs med hjälp av bedömningsunderlag.

Förutom uppgifter som anvisas av handledaren på arbetsplatsen har studenten till uppgift att utifrån läsanvisningar från kursansvarig delta aktivt i diskussionsforum. Diskussionerna hanterar såväl litteraturstudier, tidigare kurser relevanta för området som erfarenheter från arbetsplatsen där studenten är verksam.

Psykologpraktiken anvisas studenterna utifrån avtal som Karolinska Institutet har med stat, landsting, kommun och privat verksamhet.

Psykologpraktiken, deltagandet i diskussionsforum samt den skriftliga inlämningsuppgiften är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Studentens prestationer under psykologpraktiken bedöms kontinuerligt av handledaren utifrån ett fastställt bedömningsunderlag som används vid mitt- och slutbedömning. Vid slutbedömningen ska studenten för godkänt betyg ha bedömts uppnå minst nivå 2 (kunskapen/färdigheten/förmågan är god) på de bedömningspunkter som är aktuella för arbetsplatsen där studenten gjort sin praktik. Psykologpraktiken är obligatorisk. För godkänt krävs att frånvaron från praktiken inte överstiger en veckas (fem arbetsdagar) arbetstid.

På momentet ges något av betygen Underkänt eller Godkänt.

Moment 2
Studenten ska ha deltagit i och blivit godkänd med avseende på deltagandet i diskussionsforum såväl som en skriftlig inlämningsuppgift. Ämnet för den skriftliga inlämningsuppgiften är etik och juridik.

På momentet ges något av betygen Underkänt eller Godkänt.

För godkänt på hel kurs krävs betyget Godkänd på båda momenten.

Begränsning av antalet examinationstillfällen:
Vad gäller psykologpraktiken som är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) begränsas antalet gånger en student har rätt att genomgå kursen Psykologpraktik (och därmed examineras) till två (2) gånger. För mer detaljerad information, se Riktlinjer vid examination, framtaget av Karolinska Institutet.

Riktlinjer vid underkännande:
Kursansvarig kan med omedelbar verkan avbryta en students psykologpraktik om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller patienternas/klienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskeras. När psykologpraktiken avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett kurstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur till den teoretiska fördjupningen väljs ut i samråd med handledaren. Litteraturen kan utgöras av både artiklar och böcker relevanta för att belysa och analysera frågor kring temat etik och juridik eller evidens och beprövad erfarenhet.