Kursplan för

Psykologpraktik, 19,5 hp

Psychology in practice, 19,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
2PS019
Kursens benämning
Psykologpraktik
Hp
19,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-10-25
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2011-02-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2011

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till denna kurs gäller att studenten är godkänd på följande moment avseende Klinisk psykologi 2; moment 1 (4,5 hp), moment 2 (9 hp), moment 4 (4,5 hp) samt kursen ”Självkännedom och kliniska färdigheter” (4,5 hp). Inga poäng får restera från termin som föregått termin 7. Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient/patient säkerheten eller klienternas/patienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Studenten ska fördjupa sina kunskaper om metoder och förhållningssätt relevanta för psykologyrket förenligt med högskoleförordningen. Moment 1: Efter avslutat moment ska studenten - I samråd med handledare kunna planera, genomföra, dokumentera och återföra informationen i en psykologisk utredning inom området aktuellt för arbetsplatsen - I samråd med handledaren utifrån utredningsmaterial kunna analysera och dra slutsatser om psykologisk behandling eller andra åtgärder som bygger på teori och evidensbaserad kunskap . - Visa förmåga att självständigt kunna välja ut och aktivt använda sig av metoder i samtalsmetodik (t.ex. Motiverande samtal (MI) )utifrån arbetsplatsens behov - I samråd med handledare planera, genomföra och utvärdera undervisning/handledning relevant för arbetsplatsen för patienter/klienter /närstående/personal/kollegor - Visa förmåga på att kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal för att utveckla ett professionellt förhållningssätt till patienter/klienter/ närstående/personal/kollegor i överensstämmelse med etiska riktlinjer och förväntat bemötande - I samråd med handledaren egenhändigt applicera hittills erfaren och inlärd kunskap i en praktisk/professionell kontext samt självständigt integrera kunskaper och färdigheter för att lösa/hantera mångfacetterade problem och situationer. Likaså visa förmåga att identifiera eventuella behov av ytterligare kunskap av relevans för området Moment 2: Efter avslutat moment ska studenten - I samråd med handledaren kunna beskriva andra yrkesgruppers arbetsområden relevanta för arbetsplatsens uppgifter samt kunna lyfta fram det specifika för psykologens kompetens - I samråd med handledaren kunna reflektera över vad som påverkar patientens/klientens förmåga att förändra sitt beteende vid sjukdom eller annat problem som kräver förändring för att uppnå förbättring/acceptans - I samråd med handledaren kunna reflektera över etiska och juridiska frågeställningar aktuella för arbetsplatsen och självständigt kunna koppla dessa till aktuella styrdokument såväl juridiska som konsensusdokument - I samråd med handledaren kunna redogöra för den egna arbetsplatsens verksamhetsmål och samhällsorganisatoriska inplacering, dess organisation och bestämmelser liksom psykologens roll i denna organisation. - I samråd med handledaren kunna reflektera över områdets vetenskapliga grund och därmed visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för evidensbaserad psykologisk praktik

Innehåll

Moment 1: Verksamhetsförlagd utbildning (Workplace learning) 16,5 hp VFU för psykologer omfattar såväl teoretiska som praktiska inslag av generell betydelse vid tillämpad psykologisk verksamhet. Under VFU är målet att studenten integrerar psykologutbildningens samlade innehåll och använder sig av den samlade kunskapen inom ramen för det arbete som bedrivs på arbetsplatsen. Klientkontakten kan bestå av individ, grupp och/eller organisation, beroende på arbetsplatsens inriktning. Där det är möjligt bör studenten få träna att bedriva behandlings- och åtgärdsinriktat arbete, anpassat till studentens erfarenhet och kunskap. Inom ramen för VFU ska också frågor om etik, sekretess och professionellt förhållningssätt relevant för utövandet av psykologyrket hanteras. Moment 2: Teoretisk fördjupning (In-depth theoretical studies) 3 hp Utifrån angiven litteratur ska studenten belysa och analysera frågor om teamarbete och patientens/klientens förmåga att ändra sitt beteende för att uppnå förbättring/acceptans. Utifrån arbetsplatsens uppdrag och i samråd med handledaren analysera etisk frågeställning, psykologens roll i organisationen samt belysa vetenskaplighet gällande metoder och förhållningssätt.

Verksamhetsförlagd utbldning, 16.5 hp

Betygsskala: GU

Psykologpraktiken omfattar såväl teoretiska som praktiska inslag av generell betydelse vid tillämpad psykologisk verksamhet. Under praktiken är målet att studenten integrerar psykologutbildningens samlade innehåll och använder sig av den samlade kunskapen inom ramen för det arbete som bedrivs på arbetsplatsen. Klientkontakten kan bestå av individ, grupp och/eller organisation, beroende på arbetsplatsens inriktning. Där det är möjligt bör studenten få träna att bedriva behandlings- och åtgärdsinriktat arbete, anpassat till studentens erfarenhet och kunskap.

Inom ramen för psykologpraktiken ska också frågor om etik, sekretess och professionellt förhållningssätt relevant för utövandet av psykologyrket hanteras.

Teoretisk fördjupning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Utifrån litteratur, som väljs i samråd med handledaren, ska studenten belysa och analysera frågor kring temat etik och juridik eller evidens och beprövad erfarenhet.

Arbetsformer

VFU ges som en sammanhängande period som motsvarar 65 arbetsdagars heltidsstudier. Undervisningen bedrivs i form av handlett psykologarbete där handledaren är leg psykolog med lämplig yrkeserfarenhet. Vid VFU-periodens start upprättas en individuell studieplan som godkänns av kursansvarig. Handledarens uppgift är att ge studenten relevanta och varierande uppgifter utifrån lärandemålen, den individuella studieplanen samt arbetsplatsens uppdrag i syfte att ge god insikt i psykologyrkets profession. Likaså syftar arbetsuppgifterna och handledningen till utveckling av professionella förhållningssätt relevanta för yrkesrollen. Handledning ges till studenten 1- 2 timmar/vecka. Under den verksamhetsförlagda utbildningen sker en fortlöpande bedömning av studenternas prestationer. Halvtids- och slutbedömning genomförs enligt ett bedömningsschema med 4 skalsteg (0-3). Förutom uppgifter som anvisas av handledaren på arbetsplatsen har studenten till uppgift att utifrån läsanvisningar från kursansvarig delta aktivt i interaktivt diskussionsforum (pingpong). Diskussionerna hanterar såväl litteraturstudier, tidigare kurser relevanta för området som erfarenheter från arbetsplatsen där studenten är verksam. VFU anvisas till studenterna utifrån avtal som Psykologprogrammet har med stat, landsting och kommun och privat verksamhet.

Examination

Moment 1 Studentens prestationer på den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms kontinuerligt och bedömningsinstrument används vid mitt- och slutbedömning. Vid slutbedömningen ska studenten för godkänt betyg ha uppnått minst 2 (kunskapen/färdigheten är god) på de variabler som är aktuella för arbetsplatsen där studenten gjort sin VFU. VFU är obligatoriskt. För godkänt måste studenten deltagit minst 60 av 65 dagar. Moment 2 Studenten ska ha deltagit i och blivit godkänd på interaktivt diskussionsforum såväl som skriftliga inlämningsuppgifter. För godkännande av VFU görs en sammanvägning av samtliga ovanstående lärandemål med betygen Godkänt/Underkänt.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Begränsning av antalet examinationstillfällen På verksamhetsförlagd utbildning begränsas antalet gånger en student har rätt att genomgå VFU/examineras till två (2) gånger. Riktlinjer vid underkännande Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient/patientsäkerheten eller klienternas/uppdragsgivarnas/patienternas förtroende för verksamheten/sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kursweb.

Litteratur och övriga läromedel

Den lärande patienten Hansson Scherman, Marianne; Runesson, Ulla
Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner Berlin, Johan; Carlström, Eric; Sandberg, Håkan