Kursplan för

Statistik och metod, 4,5 hp

Statistics and methodology, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT17 , VT18 , VT22
Kurskod
2PS020
Kursens benämning
Statistik och metod
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-11-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-10-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 hp samt minst 15 hp från termin 7. Kursen förutsätter således att alla föregående kursers statistik- och metodpoäng är avklarade.

Mål

Målet med kursen är för studenten att fördjupa och utveckla sina färdigheter i psykologisk metod.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med hög grad av självständighet planera, utföra, tolka och besvara frågor om multivariata analyser
  • med hög grad av självständighet planera utföra, tolka och besvara frågor om kvalitativa analyser.

Innehåll

På del 1 av kursen repeteras/konsolideras/fördjupas kunskaper och färdigheter i multivariata statistiska analyser (t.ex. regressionsanalys och variansanalys).

På del 2 av kursen behandlas kvalitativa metoder och studenten får öva sig i att planera, utföra och tolka resultaten från kvalitativa analyser.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och vetenskapliga rapportskrivningar.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) skriftlig tentamen om multivariat statistisk analys, ges betyget U, G eller VG 
b) skriftlig rapport avseende multivariat statistisk analys, skrivs individuellt, ges betyget U, G eller VG
c) skriftlig rapport avseende kvalitativ metod, skrivs individuellt eller i grupp, ges betyget U, G eller VG

På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs minst G på alla tre ovan beskrivna examinationsdelar. För betyget VG på hel kurs krävs VG på minst två av de tre examinationsdelarna, samt minst G på den resterande tredje.
Betygskriterier för samtliga tre examinationsdelar meddelas innan kursstart.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

All obligatorisk metodologisk litteratur som förekommit på kurser som föregått denna kurs. Studenten förväntas ha repeterat denna litteratur inför kursen, t.ex. genom repetition av Kimmo Sorjonens internetbaserade föreläsningar på termin 1-3. Se studiehandledning för vilka centrala kunskaper som krävs inför kursstart.

Handouts och inspelade föreläsningar.

Langemar, Pia Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig