Kursplan för

Arbets- och organisationspsykologi 2, 7,5 hp

Work and organizational psychology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT16 , HT17
Kurskod
2PS022
Kursens benämning
Arbets- och organisationspsykologi 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-11-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2011

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs Kunskap och förståelse - Kunna redogöra för och diskutera hur ledarskap kan beskrivas och förstås utifrån beteendeanalytiskt perspektiv - Kunna beskriva och diskutera hur beteendeanalytisk organisationsutveckling används för att planera och genomföra organisationsutveckling - Kunna redogöra för metoder för utveckling av grupper inom arbetslivet Färdighet och förmåga - Visa förmåga att använda beteendeanalys för att åstadkomma beteendeförändringar i organisationer - Visa förmåga att planera, genomföra ett konsultuppdrag enligt beteendeanalytiskt organisationsutveckling samt förmåga att sammanställa en rapport Värderingsförmåga och förhållningssätt - Visa förmåga till ett konsultativt förhållningssätt - Visa förmåga att kritiskt värdera och diskutera etiska aspekter på interventioner i organiserad verksamhet - Visa förmåga att kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga aspekter på interventioner i organiserad verksamhet (scientist/practitioner-perspektivet)

Innehåll

Verksamhetsutveckling, grupputveckling och ledarskap. Genomgång av processen vid beteendeanalytisk organisationsutveckling. Exempel tas från olika organisationer. Beteendeanalys av nyckelbeteenden i organisationer övas genom olika skriftliga fall och hur de olika begreppen används för att planera förändringsarbetet behandlas. Metoder vid beteendeanalytisk organisationsutveckling exemplifieras. I mindre grupper och under handledning får studenterna under ett fältarbete klargöra utvecklingsmöjligheter, resultat, mätningar och föreslå en plan för genomförande av en verksamhetsförändring. Resultatet ska återkopplas till berörd verksamhet och till kurskamraterna. Principerna för beteendeanalytiskt ledarskap beskrivs. Genomgång av chefers olika uppgifter i en organisation. Exempel på sätt att mäta effektivitet av ledarskap. Olika metoder för att utveckla en grupp tas upp. Forskningen kring teambeteenden beskrivs. Metoder för konflikthantering i grupper behandlas. Psykologens förhållningssätt som konsult analyseras och diskuteras utifrån teoretiska, metodologiska och etiska aspekter.

Arbetsformer

Undervisningen sker med lärarledda seminarier i storgrupp. Närvaro krävs i 80 % av dessa seminarier. Övningar av fall genomförs i smågrupper. Fältarbete bedrivs i grupper av 3-4 personer där rapport lämnas in och opponenter utses. Obligatorisk närvaro för grupperna vid handledning och redovisning av rapport. Vid frånvaro på obligatoriska undervisningstillfällen kontakta läraren.

Examination

a) Skriftlig tentamen kan erhålla G eller U. b) Aktivt deltagande på seminarier. Kan bedömas G eller U. c) Rapport och redovisning av konsultuppdrag. Bedöms med betyget G eller U. För Godkänt på hel kurs krävs godkänt på samtliga examinationer (a,b, och c) och närvaro på obligatoriska undervisningstillfällen/gruppträffar. Begränsning i antalet examinationstillfällen: Studenten har enligt KIs riktlinjer rätt till maximalt sex provtillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat. För praktik eller motsvarande (till exempel fältarbete på denna kurs och andra praktiska moment) gäller max två examinationstillfällen. Nästföljande praktiktillfälle kan vara nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Nästa omskrivningstillfälle meddelas vid kursens start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Daniels, Aubrey C Performance management : changing behavior that drives organizational effectiveness
Geller, E. Scott; Geller, E. Scott. Working safe : how to help people actively care for health and safety
Olofsson, Rolf Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
Artiklar enligt lärares anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Braksick, Leslie Wilk. Unlock behavior, unleash profits : developing leadership behaviour that drives profitability in your organization
Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H. Management of organizational behavior : utilizing human resources
Johnson, C. Merle; Redmon, William K; Mawhinney, Thomas C Handbook of organizational performance : behavior analysis and management
Johnson, Judy Switchpoints : culture change on the fast track for business success
Komaki, Judith L. Leadership from an operant perspective