Kursplan för

Fördjupning i psykologi, 7,5 hp

Reading Course in Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT15 , VT16 , VT18 , VT20 , VT22 , VT24
Kurskod
2PS024
Kursens benämning
Fördjupning i psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2011-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • i en skriftlig rapport på ett strukturerat sätt demonstrera fördjupade kunskaper inom utvalt område
  • formulera och besvara en frågeställning inom vetenskapsdisciplinen psykologi
  • visa färdigheter i litteratursökning och ange vetenskapliga referenser på ett korrekt sätt
  • anta ett vetenskapligt förhållningssätt där argumentationen grundas i den litteratur som refereras till

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning inom vetenskapsdisciplinen psykologi utifrån en frågeställning som formuleras på förhand i samråd med examinator. Områden kan vara t ex kognitiv psykologi, socialpsykologi, emotionspsykologi, differentiell psykologi, utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, klinisk psykologi, organisationspsykologi, psykologins idéhistoria m.m.

Kursen bygger till övervägande del på egen inläsning av vetenskaplig facklitteratur (vetenskapliga artiklar eller annan facklitteratur) samt självständigt skrivande av en rapport. Litteratursökning, vetenskapligt skrivande, god forskningssed samt citat- och referensstil ingår i kursen.

Arbetsformer

Undervisningen inleds med en lärarledd introduktion, ytterligare föreläsningar förekommer. Efter introduktionen inhämtar studenten på egen hand information genom litteratursökningar i lämpliga databaser och sökning av relevant litteratur, samt egen inläsning och analys av materialet med utgångspunkt i en självvald frågeställning som identifierats i samråd med kursansvarig. Kursens deltagare kommunicerar via KI:s lärplattform. Former för handledning kan variera (handledning kan komma att ges via träffar eller lärplattform). Rapporten kommer bedömas utifrån fastställda bedömningskriterier och analyseras med verktyg för plagiatkontroll.

Examination

Kursen examineras genom framställning av skriftlig rapport som ges betyget U, G eller VG.
Instruktioner och betygskriterier för rapporten erhålles senast vid kursstart.

På kursen ges samma betyg som på den skriftliga rapporten, U, G eller VG.

Vid underkänd eller utebliven inlämning av den skriftliga rapporten ges möjlighet till komplettering i slutet av augusti samma år som kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer.

Skriftliga arbetsuppgifter ska inlämnas via lärplattformen och de kommer att granskas med verktyg för plagiatkontroll.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar eller annan facklitteratur som studenten söker upp med relevans för examinationsuppgiften (rapporten).

Fördjupningslitteratur

KIB "Söka och värdera" https://kib.ki.se/soka-vardera

KIB "Skriva och referera" http://kib.ki.se/skriva-referera

"Systematiska översikter" https://kib.ki.se/soka-vardera/systematiska-oversikter

"Skriva akademiskt" https://kib.ki.se/skriva-referera/akademiskt-skrivande

"Skriva referenser" https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver

APA (American Psychological Association) är en referensstil som är vanlig inom psykologi och vårdvetenskap. KIB:s referensguide (se länk nedan) för APA är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Exemplen på referenser i guiden är att betrakta som rekommendationer baserade på Publication manual of the American Psychological Association. Senaste utgåvan.
https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver/referensguider/referensguide-apa-7