Kursplan för

Examensarbete i psykologi, 30 hp

Degree Project in psychology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT16 , HT18 , VT20 , HT22
Kurskod
2PS026
Kursens benämning
Examensarbete i psykologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2011-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-7 omfattande 210 hp samt minst 15 hp från termin 8.

Mål

Målet med kursen är att fördjupa kunskaper, färdigheter och förmågor i psykologi och psykologisk metod som erhållits på tidigare nivåer genom att självständigt planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete om 30 hp i huvudområdet psykologi.

Vid kursens slut ska studenten kunna

 • söka i vetenskapliga databaser, extrahera relevanta publikationer samt granska, värdera, och sammanfatta innehållet i publikationer med relevans för uppsatsens innehåll
 • urskilja och formulera en vetenskaplig problemställning inom huvudområdet psykologi med hänsyn till de resurser och tid som står till förfogande
 • självständigt definiera, analysera och diskutera undersökningsdesign och metod i förhållande till problemställning och med hänsyn till gällande forskningsetiska regler
 • självständigt söka, samla, värdera och tolka relevant information i relation till vetenskaplig frågeställning
 • självständigt i skriftlig form sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning, enligt det akademiska språk och vetenskapliga förhållningssätt som är praxis inom huvudområdet psykologi
 • i seminarieform självständigt kritiskt diskutera, värdera och argumentera kring egna och andras uppsatser utifrån relevans för ämnet samt utifrån metodologiska och etiska frågor
 • i samband med den egna uppsatsens seminariebehandling, sammanfatta och redogöra för uppsatsens delar på engelska med stöd i en powerpoint presentation
 • visa förmåga att följa god forskningssed, följa etiska regler, visa redlighet i forskning och dokumentering liksom medvetenhet om det ansvar som åligger forskning som involverar människor
 • diskutera och förstå samarbetets betydelse för att uppnå kvalitet i forskningsprocessens olika delar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Vid kursstarten väljer den studerande uppsatsämne inom huvudämnet psykologi. Uppsatsämnen fastställs av examinator i samråd med forskarkollegiet kring psykologprogrammet, och studenter är välkomna att lämna förslag. Dessa uppsatsämnen kan exempelvis omfatta

 • genomförande, analys och rapportering av psykologiska experiment
 • analys och rapportering av data från ett etablerat forskningsprojekt
 • psykometriska utvärderingar av instrument med relevans för psykologin
 • systematiska litteraturöversikter, innehållande kvalitetsvärderingar med hjälp kvantitativ metodik, t.ex. metaanalytisk metodik, av aktuell publicerad psykologisk forskning
 • primäranalyser av insamlad data gent emot en på förhand uppställd frågeställning
 • sekundäranalys av publicerade data utifrån en ny frågeställning.

Kursen inleds med utarbetandet av en arbetsplan för uppsatsarbetet. Här avgränsas och definieras uppsatsarbetet och en tidsplan upprättas. Tidigare kunskaper i litteratursökning valideras. Information om hur handledare kontaktas ges. Under handledning genomförs sedan uppsatsarbetet och studenten får pröva och utveckla ämnesrelevanta kunskaper och metodologiska färdigheter. Kursen avslutas med ett examinationsseminarium där uppsatsen ventileras och sammanfattas av respondenten på engelska.

Arbetsformer

I kursen ingår en introduktionsföreläsning om uppsatsskrivande samt om litteratursökningar. Uppsatsen skrivs ensam eller tillsammans med annan student på kursen. Om uppsatsen skrivs i samarbete med annan student, ska dock varje student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i den färdiga uppsatsen. Uppsatsarbetet ska göras under handledning och examineras efter vetenskaplig diskussion mellan respondent och opponent. Respondenten ska dessutom sammanfatta sin uppsats under ca 15 min på engelska, med stöd i en PowerPoint-presentation, också den skriven på engelska.

Förslag på uppsatsämnen ska lämnas till examinator senast några veckor in på höstterminen. Varje föreslaget uppsatsämne ska då finnas dokumenterat med definierat problemområde, definition av central litteratur och metodik, samt för uppsatsen specifika lärandemål.

Under uppsatskursens inledande veckor avgränsar och definierar studenter och handledare uppsatsämnet och en tidsplan definieras. Med stöd i handledning ska sedan studenterna planera, genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete.

Det egna färdiga uppsatsarbetet redovisas i en vetenskaplig uppsats som ventileras under ett avslutande seminarium med opponent. Närvaro och deltagande i uppsatsseminarier är obligatoriskt och innebär aktivt deltagande vid andras uppsatsseminarier och att opponera på en annan vetenskaplig uppsats.

Examination

Uppnådda kursmål examineras genom framläggande av uppsatsen på ett uppsatsseminarium där uppsatsen, respondentskap, presentation och opponentskap utvärderas av examinator. Vid samarbete i par ska enskild student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i uppsatsen, och vara aktiv i samtliga nedanstående delar av examinationen.

Följande betyg kan ges på respektive del:
a) Skriftlig uppsats kan erhålla betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
b) Respondentskap (försvar och diskussion av uppsats) kan erhålla betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G)
c) Presentation och sammanfattning av den egna uppsatsen under ca 15 min på engelska, med stöd i en PowerPoint-presentation. Presentationen kan erhålla betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
d) Opponentskap på annans uppsats kan erhålla betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Handledare bedömer om uppsatsunderlaget har rimlig möjlighet att uppnå kriterier för minst betyget Godkänd (G) och kan läggas fram för ventilering på uppsatsseminarium. Seminariet är ett tillfälle för återkoppling och möjlighet att komplettera ges efter seminariet. När slutversion inlämnats till examinator meddelas betyg på uppsatsen.

Betyg på hel kurs
För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs Godkänd (G) på samtliga fyra delar ovan (a,b,c, och d) samt aktivt deltagande på tre av de uppsatsseminarier som annonseras under kursens gång.
För Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs Godkänd (G) på delarna respondentskap, presentation samt opponentskap (b,c, och d), aktivt deltagande på tre av de uppsatsseminarier som annonseras under kursens gång, samt betyget Väl Godkänd (VG) på den skriftliga uppsatsen (a).

Vid underkänt respondent- eller opponentskap (samt vid utebliven närvaro) kan skriftliga tilläggsuppgifter krävas av examinator.

Vid underkänd presentation på engelska fås en lista på vad som ska åtgärdas inför ett nytt presentationstillfälle som meddelas efter seminariet.

Vid underkänd uppsats erhåller studenten viss handledning för att uppsatsen ska få betyget Godkänd (G), vilket kan ske först efter ett nytt ventilationsseminarium. Inlämningstider för reviderad uppsats följer tidpunkter för gängse omtentamenstillfällen under påföljande termin.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultat slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Om uppsatsarbetet drar ut på tiden (längre än två terminer från kursstart) kan studenten ej räkna med handledning av ursprunglig handledare, vilket kan begränsa möjligheten för studenten att slutföra uppsatsarbetet enligt ursprunglig plan.

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Sternberg, Robert J.; Dietz-Uhler, Beth.; Leach, Chris. The psychologist's companion : a guide to scientific writing for students and researchers
Vetenskapsrådet CODEX. Regler och riktlinjer för forskning. Tillgänglig [online]
Mall för uppsatser samt KI:s kriterier för bedömning av examensarbeten nås via KI:s lärplattform.

I tillägg till ovan ingår all obligatorisk metodologisk litteratur som förekommit på kurser som föregått denna kurs.

Artiklar enligt handledares anvisningar.

Fördjupningslitteratur

Bem, D.J Writing a review article for Psychological Bulletin Sid 172-177. Artikeln ingår tillsammans med ett 30tal andra artiklar i den sensate eller i tidigare upplagor av Kazdin, A, E (Ed). methodological issues and strategies in clinical research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association.
Kazdin, A.E Preparing and Evaluating Research Reports Sid 228-237. Artikeln ingår tillsammans med ett 30tal andra artiklar i den sensate eller i tidigare upplagor av Kazdin, A, E (Ed). methodological issues and strategies in clinical research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association.
Kazdin, Alan E. (ed) Methodological issues & strategies in clinical research
Kazdin, Alan E. Research design in clinical psychology
Rosenthal, R Writing meta-analytic reviews: Psychological Bulletin, 118 Sid 183-192. Artikeln ingår tillsammans med ett 30tal andra artiklar i den sensate eller i tidigare upplagor av Kazdin, A, E (Ed). methodological issues and strategies in clinical research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association.
Svenska skrivregler
Wilkinson, L Statistical methods in psychology journals: : Guidelines and explanations
Skriva referenser enligt APA systemet
Söka och värdera information