Kursplan för

Psykologarbete bland barn och ungdom, 6 hp

Clinical Practice with Children and Adolescents for Psychologists, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17
Kurskod
2PS033
Kursens benämning
Psykologarbete bland barn och ungdom
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-11-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Student som underkänts i VFU (verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/patienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Moment 1
Efter genomgånget moment förväntas studenten:

  • kunna redogöra för grundläggande teorier och modeller inom psykologarbete med barn och ungdomar, t ex rörande utveckling och vidmakthållande av problem 
  • kunna beskriva förhållningssätt och grundläggande strategier i psykologiska insatser som riktar sig till barn och ungdomar, t ex hur vårdnadshavare kan involveras och hur man kan hantera brist på motivation
  • kunna beskriva innehållet i konsultation baserad på beteendeanalys (hädanefter beteendekonsultation) samt förstå de teoretiska principerna bakom metoden

Moment 2
Efter genomgånget moment förväntas studenten:

  • kunna genomföra beteendekonsultation, vilken omfattar intervju av personal, barnobservationer samt muntlig och skriftlig återkoppling till personal
  • kunna integrera teoretisk kunskap om barn och konsultativt arbete (från moment 1) i det praktiska genomförandet av beteendekonsultation
  • visa ett professionellt förhållningssätt i det konsultativa arbetet som psykolog

Innehåll

Studenten förväntas från tidigare kurser (Utvecklingspsykologi och Klinisk psykologi 1) ha grundläggande kunskaper om utrednings- och testmetodik samt samtalsmetodik. Denna kurs syftar framförallt till att ge kunskap om hur dessa kunskaper kan tillämpas i psykologiskt arbete med barn och ungdomar.

Kursen består av två (2) moment:

Teorier, modeller och metoder som rör barn och ungdomar, 3.0 hp

Betygsskala: GU

En mindre del av momentet ägnas åt teorier och modeller som rör psykologarbete med barn och ungdomar, som exempelvis kunskap om risk- och skyddsfaktorer, preventionsmodeller, systemteori och samspelsmodeller. Den större delen av momentet handlar om förhållningssätt och grundläggande strategier i psykologiska insatser. I det ingår aspekter av psykologarbetet som är centrala just i arbetet med barn och ungdomar - i synnerhet konsultativt arbete med föräldrar och skolpersonal.

Praktiskt psykologarbete bland barn och ungdomar, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Kursens andra moment omfattar en verksamhetsförlagd aktivitet där studenten ska genomföra beteendekonsultation med personal på förskolor. Där ingår att intervjua personal, observera samspelet mellan personal och barn, göra en analys av samspelet samt återkoppla analysen till personalen. Dessutom ska studenten beakta etiska aspekter under arbetet med beteendekonsultationen. Inga enskilda barn kommer att vara föremål för observation eller dokumentation.

Arbetsformer

Moment 1
Undervisningen består av lärarledda föreläsningar. Forskare och kliniskt verksamma psykologer med erfarenheter av arbete med barn och ungdomar kommer att leda undervisningen.

Moment 2
Större delen av momentet ägnas åt den verksamhetsförlagda aktiviteten på förskolorna. Studenterna kommer enskilt eller i par att besöka en förskola vid fyra tillfällen. Under dessa besök kommer varje student att genomföra konsultativt arbete med en förskollärare. Inför och mellan besöken kommer studenten att delta på obligatoriska föreläsningar och seminarier för att få nödvändig vägledning i arbetet.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Momentet examineras genom ett antal skriftliga duggor under kursens gång. Duggorna omfattar kurslitteraturen samt innehållet på föreläsningar och seminarier.

På momentet ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För G på momentet krävs G på samtliga duggor.

Moment 2
Beteendekonsultationen samt förmåga att integrera teoretisk och praktisk kunskap examineras genom en individuell skriftlig rapport av arbetet som studenten genomför på förskolan. Omdömen från ansvarig personal på förskolan kommer också att inhämtas för att examinera studentens professionella förhållningssätt under arbetet med beteendekonsultationen.

På rapporten av beteendekonsultationen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Studentens professionella förhållningssätt kommer att betygsättas med G eller U. För G på momentet krävs minst G på rapporten och G på professionellt förhållningssätt. Dessutom  krävs närvaro på obligatoriska undervisningsinslag. För VG på momentet krävs VG på rapporten, G på professionellt förhållningssätt samt närvaro på obligatoriska undervisningsinslag.

För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på moment 1 och moment 2. För betyget VG på hela kursen krävs, utöver ovanstående, VG på moment 2.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej fått godkänt efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Vad gäller VFU (verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande), begränsas antalet gånger en student har rätt att auskultera (och därmed examineras) till två (2) gånger. För mer detaljerad information, se Riktlinjer vid examination, framtaget av Karolinska Institutet.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att (klient- eller) patientsäkerheten eller patienternas(/klienternas/uppdragsgivarnas) förtroende för (verksamheten/)sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle (kurstillfälle) är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen är ersatt av kurs 2PS042, och gavs för sista gången HT19.

Examination enligt kursplan 2PS033 erbjuds sista gången HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Examination görs fram tills dess i samband med examinationstillfällen på kursen 2PS042, se schema på kurswebben för 2PS042. För att delta i examination krävs anmälan och i vissa fall ett aktivt studentkonto.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Fuggle, Peter.; Dunsmuir, Sandra.; Curry, Vicki. CBT with children, young people & families
Artiklar/kompendium enligt anvisning (100-150 sidor)