Kursplan för

Vetenskapsteori, 3 hp

Theory of Science, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT21
Kurskod
2PS034
Kursens benämning
Vetenskapsteori
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för betydelsen av grundläggande termer och begrepp som förekommer inom vetenskapsteorin
  • relatera vetenskapsteoretiska begrepp och teorier till det psykologiska forskningsområdet

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteorin. Exempel på ämnen som ingår i kursen är: kunskapsbegreppet, induktion och deduktion, falsifikationism och paradigm.

Arbetsformer

Kursen innehåller lärarledda föreläsningar, minst ett diskussionsseminarium samt skrivande av individuell inlämningsuppgift. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
1) skriftlig tentamen (ges betyget U, G eller VG)
2) individuell skriftlig inlämningsuppgift (ges betyget U, G eller VG)

På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G krävs minst G på examinationsuppgift 1.
För betyget VG krävs VG på examinationsuppgift 1 och 2.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är (delvis) överlappande: 2PS010, Vetenskapsteori, 4.5 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin
Artikel, upp till 100 sidor.