Kursplan för

Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv, 7,5 hp

Alcohol and Drug Dependence - Diagnostics and Treatment from a Bio-psychological Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2PS038
Kursens benämning
Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2016-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt resultat från Psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 4.

Mål

Efter kursen förväntas studenten:
 
Kunskaper

  • kunna definiera nyckelbegrepp inom beroendeområdet
  • kunna översiktligt redogöra för verkningsmekanismerna för de vanligaste substanserna samt dess fysiska och psykiska symtom vid påverkan
  • kunna översiktligt redogöra för och reflektera över beroendets inverkan på individen utifrån ett biopsykosocialt synsätt
  • ha kännedom om prevalens och epidemiologi för beroenderelaterade problem
  • ha kännedom om psykologiska och neurovetenskapliga förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av samt tillfrisknande från substansberoende
  • ha kännedom om evidensbaserade behandlingsmetoder vid beroendetillstånd
  • ha kännedom om vanliga situationer då psykologer kommer i kontakt med individer med substansrelaterade problem och beroende

Innehåll

Kursen ger en översikt över i vilka situationer kliniskt verksamma psykologer kan stöta på problemet eller dess konsekvenser samt vikten av att identifiera och behandla substansberoende i ett så tidigt skede som möjligt.

Kursen tar upp verkningsmekanismerna hos de vanligaste substanserna, samt dess effekter på kort och lång sikt. Psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv på uppkomst, vidmakthållande och tillfriskande från beroende och psykologiska behandlas, liksom riskfaktorer för substansberoende.

Övrigt innehåll är:
Aktuella diagnoser på området tillsammans med prevalens och epidemiologi för substansrelaterade problem behandlas, liksom samsjuklighet mellan substansberoende och andra psykiatriska tillstånd. Psykologisk behandling (baserad på Kognitiv beteendeterapi /KBT samt Motivational Interviewing /MI av alkoholberoende patienter, som är den största patientgruppen. Översikt över andra behandlingsmetoder inklusive läkemedelsbehandling vid substansberoende.

Slutligen ger kursen en introduktion till en specifik behandlingsmetod vid alkoholberoende, baserad på principerna för KBT. Behandlingen sätts i ett sammanhang för upptäckt, utredning och behandling. En översikt över validerade bedömningsinstrument görs.

Arbetsformer

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning och avslutas med en gemensam redovisning och diskussion av patientfall. Arbetsformerna består i övrigt huvudsakligen av självständigt arbete, via inläsning av kurslitteratur och individuella studieuppgifter, samt obligatoriska diskussioner i lärplattform. Ytterligare föreläsningar eller seminarier kan förekomma (såväl fysiska som internetbaserade). 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska  utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom två patientfall med individuell muntlig redovisning.

På examinationsuppgiften ges något av betygen Godkänd (G)/Undrkänd (U).
 
Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Hammarberg, A., Andreasson, S., Fahlke, C., Forsbe Manual för motivationshöjande behandling (MET)
Artiklar tillkommer

Rekommenderad litteratur

Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid

Fördjupningslitteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende