Kursplan för

Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv, 7,5 hp

Alcohol and Drug Dependence - Diagnostics and Treatment from a Bio-psychological Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2PS038
Kursens benämning
Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2016-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-10-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna definiera nyckelbegrepp inom beroendeområdet
  • kunna översiktligt redogöra för verkningsmekanismerna för de vanligaste substanserna samt dess fysiska och psykiska symtom vid påverkan
  • kunna översiktligt redogöra för och reflektera över beroendets inverkan på individen utifrån ett biopsykosocialt synsätt
  • ha kännedom om prevalens och epidemiologi för beroenderelaterade problem
  • ha kännedom om psykologiska och neurovetenskapliga förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av samt tillfrisknande från substansberoende
  • ha kännedom om evidensbaserade behandlingsmetoder vid beroendetillstånd
  • ha kännedom om vanliga situationer då psykologer kommer i kontakt med individer med substansrelaterade problem och beroende

Innehåll

Kursen ger en översikt över i vilka situationer kliniskt verksamma psykologer kan stöta på problemet med substansberoende eller dess konsekvenser, samt vikten av att identifiera och behandla substansberoende i ett så tidigt skede som möjligt.

Kursen tar upp verkningsmekanismerna hos de vanligaste substanserna, samt dess effekter på kort och lång sikt. Psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv på uppkomst, vidmakthållande och tillfriskande från beroende behandlas, liksom riskfaktorer för substansberoende.

Aktuella diagnoser på området tillsammans med prevalens och epidemiologi för substansrelaterade problem behandlas, liksom samsjuklighet mellan substansberoende och andra psykiatriska tillstånd. Psykologisk behandling (baserad på Kognitiv beteendeterapi /KBT) samt Motivational Interviewing /MI av alkoholberoende patienter, som är den största patientgruppen. Översikt över andra behandlingsmetoder inklusive läkemedelsbehandling vid substansberoende.

Slutligen ger kursen en introduktion till en specifik behandlingsmetod vid alkoholberoende, baserad på principerna för KBT. Behandlingen sätts i ett sammanhang för upptäckt, utredning och behandling. En översikt över validerade bedömningsinstrument görs.

Arbetsformer

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning och avslutas med en gemensam redovisning och diskussion av patientfall. Arbetsformerna består i övrigt av ca 8 undervisningsdagar under en tvåmånadersperiod, varvat med självständigt arbete via inläsning av kurslitteratur och individuella studieuppgifter, samt obligatoriska skriftliga diskussioner i lärplattform, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) individuell muntlig redovisning av två patientfall, ges betyget U eller G
b) obligatoriskt deltagande i skriftlig diskussion via lärplattform

På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på muntlig redovisning av patientfall, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar tillkommer

Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Hammarberg, A., Andreasson, S., Fahlke, C., Forsbe Manual för motivationshöjande behandling (MET)

Rekommenderad litteratur

Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid

Fördjupningslitteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende