Kursplan för

Hälsobeteende i en hållbar värld, 7,5 hp

Health Behaviour in a Sustainable World, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT22 , VT24
Kurskod
2PS041
Kursens benämning
Hälsobeteende i en hållbar värld
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna

  • reflektera kring begreppet hållbar utveckling och betydelsen av det egna expertområdet för att bidra till detta
  • visa kännedom om och reflektera över Sustainable Development Goals (SDG) i Agenda 2030
  • analysera och diskutera komplexa samband mellan sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella dimensioner av hållbar utveckling och global rättvisa
  • visa kunskap och förståelse för faktorer på samhällsnivå som påverkar individers och gruppers hälsa och möjligheter att göra hälsosamma och hållbara livsval
  • tillämpa beteendevetenskapliga modeller och begrepp för att förklara den yttre miljöns påverkan på individers och gruppers hälsorelaterade beteenden
  • känna till och diskutera ett antal psykologiska mekanismer som påverkar samspelet såväl mellan individer såväl som mellan grupper
  • visa förmåga att reflektera kring egna åsikter och värderingar utifrån psykologiska teorier och begrepp
  • visa förmåga att planera aktiviteter och insatser som bidrar till hållbar utveckling.

Innehåll

Syftet med kursen är att använda kunskap från såväl tidigare kurser som nya källor som inte ingår i den ordinarie litteraturen på programmet för att analysera och diskutera de utmaningar och möjligheter som finns för psykologer i att bidra till hållbar utveckling. 

Kursen omfattar kunskap från kognitionspsykologi, socialpsykologi, evolutionspsykologi och inlärningspsykologi och berör ämnen som hälsopromotion, perception och uppmärksamhet, beslutsfattande, beteendeförändring, gruppmekanismer, social påverkan och prosocialitet.

Arbetsformer

Kursen utgår konsekvent från studentaktiverande pedagogiska modeller och innehåller både självstudier och gemensamt lärande i mindre grupper (s.k. "interteaching"). Fokus ligger mer på studentaktivitet i form av seminarier än på traditionella föreläsningar. Flertalet föreläsningar bygger på att studenterna själva har arbetat med materialet inför och under ett seminarium. Parallellt med övriga aktiviteter förväntas studenterna också genomföra det webbaserade programmet Perspectives, som omfattar sex interaktiva lektioner från Constructive Dialogue Institute. Programmet bygger på material och forskning som ingår i kursens obligatoriska läsning.
 
Obligatoriska undervisningsmoment i form av föreläsningar och seminarier ingår i kursen, se rubriken "Examination". Kursen innefattar ca en fysisk träff per vecka, utöver aktiviteterna i lärplattformen och inläsning av material.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) i projektgrupper: skriftlig rapport och muntlig redovisning av projekt, ges vardera betyget U eller G
b) individuellt: skriftlig reflektionsuppgift, ges betyget U eller G
c) aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och föreläsningar enligt schema
 
På kursen ges betyget U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga examinationsuppgifter, och fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kantas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via kurswebb.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och annan obligatorisk läsning, nås via KI:s lärplattform

Samtligt material i webbkursen Perspectives
Thunberg, Greta The climate book

Rekommenderad litteratur (valda delar)

Biglan, Anthony. The nurture effect : how the science of human behavior can improve our lives and our world
Applying Behavioral Insights: Simple Ways to Improve Health Outcomes Hallsworth, M; Snijders, V; Burd, H; Prestt, J; Judah, G; Huf, S; Halpern, D
Marmot, Michael The health gap : the challenge of an unequal world
Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass R. Nudge : improving decisions about health, wealth and happiness
Wilkinson, Richard; Pickett, Kate The Inner level : how more equal societies reduce stress, restore sanity and improve everybody's well-being
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
Haidt, Jonathan The righteous mind : why good people are divided by politics and religion
Andersson, Kali; Hylander, Frida; Nylén, Malin Kata Klimatpsykologi : hur vi skapar hållbar förändring
Introduction to Community Psychology : Becoming an Agent of Change Jason, Leonard A.; Glantsman, Olya; O’Brien, Jack F.; Ramian, Kaitlyn N.

Fördjupningslitteratur

Kahneman, Daniel Thinking, fast and slow
Bern Andersson, Frida; Ek, Daniel; Flodin, Pär Länge leve vänner : forskning och färdigheter för att stärka dina vänskapsrelationer
Bregman, Rutger Humankind : a hopeful history Manton, Elizabeth; Moore, Erica
Lotto, Beau Deviate - the creative power of transforming your perception
Wilson, David Sloan Does altruism exist? : culture, genes, and the welfare of others
Ostrom, Elinor Governing the commons : the evolution of institutions for collective action
Gilligan, James. Why some politicians are more dangerous than others
McKenzie-Mohr, Doug Fostering sustainable behavior : an introduction to community-based social marketing
Bregman, Rutger Utopia for realists
Putnam, Robert David Bowling alone : the collapse and revival of American community
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda