Kursplan för

Arbets- och organisationspsykologi 2, 7,5 hp

Work and organizational psychology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
2PS046
Kursens benämning
Arbets- och organisationspsykologi 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-10-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Student som underkänts i fältarbete (VIL) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att verksamheten eller verksamhetens förtroende för KI riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för det aktuella kunskapsläget inom prevention- och interventionsforskning inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet 
 • uppvisa kännedom om etablerade vetenskapliga metoder för interventioner och prevention med inriktning mot arbetslivet
 • uppvisa kunskap om hur beteendeanalytisk organisationsanalys genomförs och används i planering och genomförande av interventioner, förändringarabete och organisationsutveckling
 • uppvisa förståelse för de begränsningar och möjligheter som finns med arbetsplatsförlagda interventioner och interventionsforskning, samt de avvägningar mellan praktik och teori som behöver göras i interventionsforskning.

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att i praktiken planera och genomföra en intervention för att lösa ett problem eller möta ett utvecklingsbehov inom en organisation 
 • uppvisa färdigheter i att använda beteendeanalytisk organisationsanalys i genomförandet av en intervention i en organisatorisk kontext
 • uppvisa färdighet att skriva och muntligt presentera en vetenskapligt underbyggd rapport anpassad till den specifika organisatoriska kontext som interventionen genomfördes i
 • visa förmåga att balansera följsamhet till interventionens vetenskapliga förankring och anpassningar till organisationens behov för att främja implementeringen och uppnå interventionens mål.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att kritiskt värdera, reflektera över och tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt vad gäller interventioner inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet
 • visa förmåga att kritiskt värdera och reflektera över de avvägningar som interventioner och interventionsforskningen ofta fordrar vad gäller vetenskaplig förankring i förhållande till den praktiska organisatoriska kontexten och dess behov
 • visa förmåga att kritiskt värdera och reflektera kring de yrkesetiska dilemman som kan förekomma i relation till konsultrollen samt psykologens ansvar för kvaliteten och konsekvenserna av sitt arbete, liksom hens roll som representant för sin yrkesgrupp.

Innehåll

I kursen fördjupas och tillämpas de kunskaper som förvärvats under kursen Arbets- och organisationspsykologi 1 genom ett fältarbete där studenterna får genomföra en intervention i praktiken. Studenterna får under handledning träna praktiska färdigheter vad gäller att kartlägga, analysera och genomföra en intervention kopplad till ett problem eller utvecklingsbehov på en arbetsplats utifrån beteendeanalytisk organisationsanalys. Kursen innehåller också föreläsningar och seminarier som ger en fördjupad kunskap om primära, sekundära och tertiära interventioner. Fokus är på tillämpning och evidensbaserad praktik, och kursen utmärks av ett scientist/ practitioner-perspektiv där arbetsmiljöns betydelse för individers hälsa och kvalitet i arbetet är grundläggande.
 
Syftet är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna planera och genomföra evidens/teoribaserade interventioner inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet anpassat till praktikens olika kontexter och problem. I detta ligger att också kunna identifiera och reflektera över både begränsningar och möjligheter med arbetsplatsförlagda interventioner och interventionsforskning, samt att kunna tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt i förhållande till konsultrollen inom det arbets- och organisationspsykologiska området.

Arbetsformer

Kursen består huvudsakligen av ett självständigt fältarbete som genomförs i grupp. Handledning ges vid schemalagda tillfällen under kursen. Kursen innehåller även föreläsningar och seminarier. Fältarbetet redovisas dels genom inlämning av en skriftlig rapport, dels genom muntliga redovisningar till den aktuella organisationen och klassen.
 
Fältarbete, handledningstillfällen, föreläsningar, seminarier och redovisningar är obligatoriska enligt anvisningar i schemat, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

 • obligatoriskt fältarbete
 • skriftlig redovisning av fältarbetet genom inlämning av rapport, ges betyget U eller G
 • muntlig redovisning av fältarbetet för den aktuella organisationen samt i klassen, ges betyget U eller G
 • aktivt deltagande i obligatoriska handledningstillfällen, föreläsningar/seminarier och redovisningar enligt anvisningar i schemat. 

På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga examinationsuppgifter samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.  

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av antalet VIL-tillfällen
Vad gäller fältarbetet som är verksamhetsintegrerat lärande (VIL) begränsas antalet gånger som en student har rätt att delta till två (2) gånger.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students fältarbete om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att verksamheten eller verksamhetens förtroende för KI riskeras. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Obligatoriska artiklar tillkommer, meddelas vid kursstart.

Olofsson, Rolf; Nilsson, Kenneth OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer