Kursplan för

Inriktningsspecifik introduktionskurs 1 - specialist i klinisk psykologi, 4 hp

Introduction Course 1 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , HT20 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT120
Kursens benämning
Inriktningsspecifik introduktionskurs 1 - specialist i klinisk psykologi
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-02-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till specialistinriktningen inom programmet och ge ett metaperspektiv på arbetet som psykoterapeut och psykolog. Tidigare psykoterapeutisk kunskap och erfarenhet relateras till nya kunskapsområden och programmets övergripande innehåll. Organisatoriska och professionsspecifika förutsättningar för yrkesutövningen belyses. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper om lagstiftning samt etiska frågeställningar av betydelse för psykologens och psykoterapeutens verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och beskriva den egna kunskapsnivån avseende psykoterapeutiska teorier och metoder med särskild tonvikt på kognitiv beteendeterapi
  • identifiera och problematisera kring mångfald och etiska problemställningar i psykologers och psykoterapeuters verksamhet samt redogöra för aktuell lagstiftning som är styrande för denna.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • upprätta en personlig studieplan för kontinuerlig professionell utveckling inom området kognitiv beteendeterapi
  • tillämpa organisations- och professionsteori i analys av specialistpsykologers och psykoterapeuters verksamheter, samt utifrån dessa perspektiv reflektera kring samverkan mellan olika professioner.  

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • utifrån ett mångfaldsperspektiv kunna redogöra för faktorer som kan påverka genomförandet av bedömning och behandling
  • uttrycka och tillämpa värderingar som leder till eget ansvarstagande för kontinuerlig kunskapsinhämtning och professionell utveckling.

Innehåll

Kursen är indelad i följande två moment:

Introduktion till specialistinriktningen, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger en introduktion till inriktningens studieupplägg samt en orientering till specialistpsykologens och psykoterapeutens arbetsfält utifrån metodologiska och organisatoriska perspektiv.

 

Etik och juridik, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innefattar aktuell lagstiftning inom hälso- sjukvården samt etiska problemställningar av betydelse för psykologisk behandling.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m. 
Deltagande i studiegrupper, webbaserade kunskapstest, verkstäder och seminarier är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten.

Examination

Moment 1, Introduktion till specialistinriktningen, examineras genom självständiga skriftliga arbeten och examinationsseminarium. 

Moment 2, Etik och juridik, examineras genom webbaserade kunskapstest, självständigt skriftligt arbete och examinationsseminarium.

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystem innan rättning påbörjas.
Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G.
På respektive moment ges något av betygen U eller G.
För betyget G på ett moment krävs G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursens sista planerade kurstillfälle är med start HT25, och den läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med HT26 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Grey, Nick; Whittington, Adrian How to Become a More Effective CBT Therapist
Hasson, Henna; Thiele Schwarz, Ulrica von Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar
Staaf, Annika; Zanderin, Lars Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Ytterligare litteratur i form av artiklar om organisations- och professionsteori, samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial gällande etik, juridik och kognitiv beteendeterapeutisk kompetens tillkommer under kursen.

Fördjupningslitteratur

Francis, Ronald D. Ethics for psychologists
Newman, Cory Frank Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy : Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist