Kursplan för

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi, 5 hp

Advanced Course 1 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT121
Kursens benämning
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt på föregående terminers samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en teoretisk grund och praktiska färdigheter i att analysera en vårdorganisation med avseende på strukturer för att kunna producera god psykologisk behandling samt upprätthållande av etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling.

Kursen syftar också till att ge studenterna ökad insikt avseende anpassningar av psykologisk behandling och vårdorganisationer som kan vara nödvändiga för att tillgodose vårdbehovet hos ett heterogenare befolkningsunderlag. Kursen syftar vidare till att förbereda studenterna för att kunna göra insatser i egenskap av  förändringsledare och förvaltare av frågor som rör etik, juridik och kvalitetsarbete kopplat till psykologisk behandling.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande teorier och metoder inom organisationspsykologi och ledarskap samt hur dessa kan kopplas till utveckling och förvaltning av god psykologisk behandling och upprätthållande av etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling.
  • Redogöra för metoder för kvalitetssäkring av psykologisk behandling
  • Reflektera över vårdorganisatorisk förutsättningar och krav på behandlingsanpassning utifrån mångfalds- och globala hälsofrågor relevanta för psykisk hälsa 

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

  • Applicera grundläggande teorier och metoder i organisationsteori för att göra en organisationsanalys i syfte att identifiera förekomst eller brist på förekomst av strukturer som verkar för att upprätthålla god psykologisk behandling samt etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling.
  • Applicera mångfaldsperspektiv i planeringen av psykologisk behandling inom en vårdorganisation. 

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

  • Reflektera kring och problematisera etiska dilemman som kan uppstå i en vårdorganisation på olika nivåer och mellan olika aktörer, såväl inom organisationen som med utomstående intressenter så som vårdtagare, upphandlare av vårdtjänster och remissinstanser.
  • Reflektera kring organisationers och individers beredskap att anpassa psykologisk behandling till en mer heterogen befolkning.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier om organisationsteori och ledarskap kopplat till analys av strukturer som bidrar till att upprätthålla god psykologisk behandling samt efterlevande av etiska och juridiska krav.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av en fältstudie med primär målsättning att identifiera förekomst eller brist på förekomst av strukturer i en vårdorganisation som främjar god psykologisk behandling samt efterlevande av etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling. Studenterna erhåller något av betygen Godkänt eller Underkänd. Vid underkänt ges ytterligare max 5 examinationstillfällen.  Som skriftliga examinationstillfällen räknas de tillfällen då studenten skickat in sin examination. Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 

Den del av undervisningen som innehåller seminarier är obligatorisk. Vid mer än 20 % frånvaro från undervisningen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Falkenström, Erica Vårdchefens etiska dilemman : strategier för bättre praktik
Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer fungerar
Olofsson, Rolf Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
Ytterligare kurslitteratur tillkommer enligt lärarens anvisningar.