Kursplan för

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi, 5 hp

Advanced Course 1 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT121
Kursens benämning
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en teoretisk grund och praktiska färdigheter i att analysera en vårdorganisation med avseende på strukturer för att kunna producera god psykologisk behandling samt upprätthållande av etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling.

Kursen syftar också till att ge studenterna ökad insikt avseende anpassningar av psykologisk behandling och vårdorganisationer som kan vara nödvändiga för att tillgodose vårdbehovet hos ett heterogenare befolkningsunderlag. Kursen syftar vidare till att förbereda studenterna för att kunna göra insatser i egenskap av  förändringsledare och förvaltare av frågor som rör etik, juridik och kvalitetsarbete kopplat till psykologisk behandling.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande teorier och metoder inom organisationspsykologi och ledarskap samt hur dessa kan kopplas till utveckling och förvaltning av god psykologisk behandling och upprätthållande av etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling
  • redogöra för metoder för kvalitetssäkring av psykologisk behandling
  • reflektera över vårdorganisatoriska förutsättningar och krav på behandlingsanpassning utifrån mångfalds- och globala hälsofrågor relevanta för psykisk hälsa.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • applicera grundläggande teorier och metoder i organisationsteori för att göra en organisationsanalys i syfte att identifiera förekomst eller brist på förekomst av strukturer som verkar för att upprätthålla god psykologisk behandling samt etiska och juridiska krav kopplade till psykologisk behandling
  • applicera mångfaldsperspektiv i planering och kvalitetssäkring av psykologisk behandling inom en vårdorganisation. 

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • reflektera kring och problematisera etiska dilemman som kan uppstå i en vårdorganisation på olika nivåer och mellan olika aktörer, såväl inom organisationen som med utomstående intressenter så som vårdtagare, upphandlare av vårdtjänster och remissinstanser
  • reflektera kring organisationers och individers beredskap att anpassa psykologisk behandling till en mer heterogen befolkning.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier om organisationsteori och ledarskap kopplat till analys av strukturer som bidrar till att upprätthålla god psykologisk behandling samt efterlevande av etiska och juridiska krav.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av seminarier, praktiska övningar, föreläsningar och inspelade föreläsningar tillgängliga på internet. Undervisning i seminarier förutsätter ett aktivt deltagande och ansvarstagande från studenten och deltagade är obligatoriskt, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) genomförande av en fältstudie som redovisas såväl muntligt som skriftligt, ges betyget U eller G
b) obligatoriskt deltagande i seminarier enligt anvisningar i schema

För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 

På kursen ges något av betygen U eller G. För G krävs G på examinationsuppgift a samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.
 
Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Falkenström, Erica Vårdchefens etiska dilemman : strategier för bättre praktik
Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer fungerar
Olofsson, Rolf Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
Ytterligare kurslitteratur tillkommer enligt lärarens anvisningar.