Kursplan för

Psykoterapeutisk klinik 2, 11 hp

Psychotherapy in Clinical Practice 2, 11 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , VT20 , HT20 , HT22
Kurskod
2PT123
Kursens benämning
Psykoterapeutisk klinik 2
Hp
11 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.
 
Student som underkänts i VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska genomföra diagnostiska intervjuer, göra diagnostisk kartläggning och utveckla förmåga att bedöma patienternas behov av och möjlighet att tillgodogöra sig behandling med kognitiv beteendeterapi.

Inom ramen för kursen ska studenten tillämpa kognitiv beteendeterapi på patienter med komplexa tillstånd så som beroendesyndrom/ missbruk, ätstörningar, tvång och/ eller personlighetssyndrom, samt när dessa tillstånd förekommer samtidigt med varandra eller med psykiatrisk problematik såsom ångest- och/ eller affektiva tillstånd.

I denna kurs ska också kunskaper från andra kurser på programmet integreras och tillämpas praktiskt. Exempel på det är att studenten ska utveckla terapeutfärdigheter samt träna upp sina färdigheter i att kritiskt granska, reflektera kring samt följa den egna utvecklingen som terapeut. Detta inbegriper även att utveckla färdigheter att hantera egen stress och känslomässig påfrestning som kan uppstå i rollen som psykoterapeut.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • jämföra, analysera och reflektera kring olika diagnostiska system och metoder som används vid mätning av symptom relaterade till ovanstående tillstånd och diagnoser samt vid samsjuklighet vid samma tillstånd
 • visa kunskap om olika modeller för att mäta personlighet och personlighetssyndrom
 • kritiskt reflektera kring kognitiva och beteendeterapeutiska behandlingsprinciper och evidensbaserade metoder som är tillämpliga vid de aktuella tillstånden
 • kritiskt reflektera kring faktorer som bör vägleda val av behandlingsmål i samband med det för patienterna aktuella tillstånden
 • visa kunskap om bakgrunden till patientens upplevelser och hur dessa uttrycks i den psykoterapeutiska processen
 • visa kunskap om forskning och teorier kring terapeuters yrkesutveckling och yrkesspecifika risker och problem. 

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

 • reflektera över patientjournalens funktion och uppbyggnad samt självständigt föra journal med hänsyn till lagstiftning och organisationens krav
 • genomföra olika typer av diagnostiska intervjuer vid komplexa fall så att adekvat information inhämtas, samt sammanfatta och återkoppla resultatet på ett för patienterna anpassat sätt
 • under handledning rekommendera åtgärder baserade på rådande evidens och riktlinjer för de aktuella tillstånden
 • sträva efter allians med patienterna och kontinuerligt uppmärksamma och bedöma motivation inför behandling och förändringar i alliansen
 • genomföra fallformulering och evaluera dess tillämpning samt planera behandlingsinterventioner i samarbete med patienten
 • operationalisera psykiskt lidande, mäta beteende, utvärdera diagnostiska iakttagelser med hänsyn till samsjuklighet och formulera behandlingsmål i samarbete med patienterna
 • följa behandlingsplanen, kritiskt analysera utfallet samt revidera den vid behov, i syfte att bättre nå behandlingsmålen
 • samarbeta och föra dialog med psykoterapihandledare, kollegor och medstudenter samt på ett strukturerat sätt presentera relevant kliniskt material och problemställningar
 • reflektera över egen kunskap och utvecklingsområden, ta till sig information och återkoppling på patientarbetet från psykoterapihandledaren samt följa dennes råd
 • dokumentera behandlingsarbetet i form av journalanteckningar, inspelning av sessioner, sessionsrapporter, fallformuleringar och behandlingsrapporter
 • formulera relevanta frågor och synpunkter till eget och medstudenternas kliniska material
 • kontinuerligt uppmärksamma, beskriva och analysera kvaliteten i det egna terapeutiska beteendet och sin professionella roll, i relation till patienter och terapisituationen
 • kritiskt granska eget terapeutbeteende samt vidta åtgärder för att möta ett identifierat utvecklingsbehov
 • reflektera över den egna upplevelsen av tillämpningen av psykoterapeutiska interventioner utifrån såväl psykoterapeut- som patientroll.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

 • förhålla sig professionellt gentemot patienter med komplexa vårdbehov och deras närstående
 • analysera lagstiftningens konsekvenser för det kliniska arbetet, samt reflektera över hur behandlingen ska genomföras med hänsyn till institutionella regler och förutsättningar
 • iaktta och analysera mångfaldsaspekters betydelse vid bedömning
 • redogöra för och reflektera kring etiska problemställningar relaterade till vårdens genomförande
 • inse betydelsen av att handledaren bär det kliniska ansvaret för patienten och att det har konsekvenser för den egna friheten som behandlare
 • inse betydelsen av den egna aktiviteten för att generera kunskap i samband med psykoterapihandledningen
 • granska egna värderingar som kan påverka eget yrkesutövande, inklusive vad det innebär att inte diskriminera någon p.g.a. av dennes kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder.

Innehåll

Kursen är indelad i följande tre moment:

Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet tillämpar studenterna intervju- och samtalsmetodik med fokus på psykiatrisk diagnostik och gör diagnostiska bedömningar samt psykoterapibedömningar med patienter där problembilden är komplex.

Patienternas problemområden är komplexa psykiatriska besvär såsom beroendesyndrom, missbruk, ätstörningar, tvång och/eller personlighetsstörningar. Psykoterapihandledning och undervisning fokuserar på  bedömning av psykiatrisk diagnostik utifrån psykometri och diagnostiska system, allmän psykoterapibedömning samt fallformulering.

Kognitiv beteendeterapi under handledning, 7.0 hp

Betygsskala: GU

Tonvikt ligger på val av behandlingsmål och interventioner, samt att värdera och ta ställning till lämpliga evidensbaserade behandlingar vid komplex samsjuklighet. Särskild tonvikt läggs på faktorer såsom struktur, agenda och alliansskapande strategier vid tillämpning av kognitiv beteendeterapi vid komplex problematik. Vikt läggs också vid att på ett fördjupat sätt integrera fallformuleringar i psykoterapin, löpande revidera dem i syfte att nå behandlingsmålen, samt att kritiskt granska och utvärdera behandlingen i behandlingsrapporter. De organisatoriska, juridiska och institutionella förutsättningarna för psykoterapihandledningen uppmärksammas och analyseras.

Självupplevd erfarenhet och kliniska färdigheter, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar terapeutfärdigheter och hur dessa kan identifieras och utvecklas utifrån den enskilda studentens behov. Fokus ligger på att utveckla förmågan att reflektera över egna reaktioner och beteenden i relation till patientarbetet, det psykoterapeutiska arbetssättet samt utvecklingen av den professionella rollen som psykoterapeut.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av handledning i grupp, VFU, reflektionsgrupper och mentorssamtal, föreläsningar, seminarier m.m. Deltagande i handledning i grupp, VFU, reflektionsgrupper, seminarier och mentorssamtal är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten.

Moment 1, Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning och
Moment 2, Kognitiv beteendeterapi under handledning

Undervisningen sker främst i form av VFU på studenternas praktikplacering och psykoterapihandledning i grupp om max 4 studenter. De psykiatriska bedömningar och den psykoterapi som bedrivs av studenterna under handledning dokumenteras genom inspelade psykoterapisessioner, skriftliga sessionsrapporter, journalanteckningar, fallformuleringar (moment 1) samt behandlingsrapporter (moment 2). I psykoterapihandledningen ges möjlighet till reflektion, diskussion och analys av patientarbetet med avseende på såväl diagnostiska ställningstaganden som psykoterapeutiska. Studenterna förutsätts aktivt bidra med reflektioner och frågeställningar kring eget och andra gruppmedlemmars patientmaterial, samt övar färdigheter och interventioner genom gestaltande rollspel och pedagogiska presentationer. I samarbete med psykoterapihandledaren söker och presenterar studenten relevant litteratur och vetenskapligt förankrad kunskap kopplat till problemställningarna för de aktuella patienterna.
 
Moment 3, Självupplevd erfarenhet och kliniska färdigheter
Momentet består av seminarium, individuella mentorsamtal och mentorsledda reflektionsgrupper. Olika pedagogiska metoder för att beröra aspekter som benämns terapeutfärdigheter respektive terapeutroll tillämpas. Studenten ska utveckla egen erfarenhet av terapeutiska tekniker inom kognitiv beteendeterapi samt få metoder för självreflektion, analys och kritisk granskning av utvecklingen av sin egen terapeutroll. De två huvudsakliga arbetsformerna för detta är:

 • Individuella mentorssamtal
  Samtalen syftar till att formulera och följa upp individuella mål med utbildningen, egen prioritering och tidsplan för dessa, samt vidmakthållande av terapeutisk kompetens. En skriftlig utvecklings- och vidmakthållandeplan för studenten, som inkluderar procedur för att självregistrera och förbättra variabler i den professionella rollen, ska göras och lämnas till mentorn.
   
 • Reflektionsgrupp
  ​I reflektionsgruppen får studenten egen erfarenhet av terapeutisk teknik (upplevelsebaserat) vilket sker i interaktion med övriga deltagare i gruppen samt med en reflektionsgruppsledare. I denna del tillämpas olika pedagogiska metoder för att beröra aspekter av terapeutfärdigheter samt att observera, analysera och kritiskt reflektera kring utvecklingen av den egna rollen som psykoterapeut. Studenten ska genom tillämpning av terapeutiska tekniker inom kognitiv beteendeterapi på sig själv, utveckla sin egen terapeutroll. Studenten ska även mellan undervisningstillfällena arbeta med hemuppgifter.

Examination

För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.
 
Moment 1, Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning och
Moment 2, Kognitiv beteendeterapi under handledning

För moment 1 och 2 sker examination inom ramen för den obligatoriska psykoterapihandledningen, genom kontinuerlig bedömning av studentens kompetens så som den kommer till uttryck i patientarbetet och bedömningsprocessens olika delar. I detta ingår bl a att genomföra diagnostiska intervjuer och att göra diagnostiska ställningstaganden och bedömningar av de aktuella patienternas möjligheter att tillgodogöra sig kognitiv beteendeterapi.
 
För både moment 1 och 2 krävs att följande obligatoriska underlag för bedömning utförs/ lämnas in enligt anvisningar:
a) aktivt deltagande i handledning i grupp, VFU, seminarier, diskussioner och rollspel som gestaltar relevanta terapeutfärdigheter
b) inspelade terapisessioner
c) skriftliga sessionsrapporter
d) journalanteckningar
 
Respektive moment examineras därtill genom följande dokumentation, vilken vardera ges betyget U eller G:
e) (moment 1) fallformulering(ar) med sammanställt underlag för interventioner, ska godkännas av handledaren i samband med att behandling inleds.
f) (moment 2) behandlingsrapporter, enligt anvisningar. I dessa sammanställs de kognitiva beteendeterapeutiska behandlingarna och en sammanfattande beskrivning och värdering görs av det psykoterapeutiska arbetet, särskild vikt läggs vid att den röda tråden genom behandlingsarbetet tydliggörs. I rapporterna ska studenten även integrera de diagnostiska ställningstaganden som gjorts och kritiskt granska eventuella svårigheter som uppstått kring patientens möjlighet att tillgodogöra sig psykoterapi. Studenten ska även reflektera kring evidensen för aktuell behandling och hur denna kan ses i relation till aktuellt behandlingsutfall. 
 
Moment 1 och moment 2 ges vardera något av betygen U eller G. 
För betyget G på ett moment, krävs G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 3, Självupplevd erfarenhet och kliniska färdigheter
Momentet examineras genom följande obligatoriska utbildningsinslag:
a) fortlöpande utveckling av och inlämning av befintlig utbildningsplan inför mentorssamtal
b) deltagande i reflektionsgruppsträffar och mentorssamtal enligt anvisningar

Moment 3 ges något av betygen U eller G. 
För betyget G krävs fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på alla moment 1, 2 och 3.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vad gäller VFU begränsas antalet gånger en student har rätt att delta/ genomgå kursen och examineras på densamma till två (2) gånger.

Riktlinjer vid avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Case formulation in cognitive behaviour therapy : the treatment of challenging and complex cases Tarrier, Nicholas; Johnson, Judith
Experiencing CBT from the inside out : a self practice/self-reflection Bennett-Levy, James.; Thwaites, Richard; Haarhoff, Beverly; Perry, Helen
Hasson, Henna; Thiele Schwarz, Ulrica von Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar
Hersen, Michel.; Thomas, Jay C. Handbook of clinical interviewing with adults [electronic resource]
Ytterligare litteratur i form av manualer och litteratur tillkommer i samråd med handledaren.

Fördjupningslitteratur

I tillägg till nedanstående hänvisas till bokserien "Treatments that work", som innehåller en rad olika böcker med olika titlar. Som student på KI når du alla titlar via KIB, men du behöver söka på respektive titel. Besök först www.oxfordclinicalpsych.com/page/ttwseries/treatments-that-work-series för att identifiera den bok du vill ha, och sök sedan upp den på kib.ki.se

Arntz, Arnoud; Genderen, Hannie van Schema therapy for borderline personality disorder
Barlow, David H.; Larsson, Billy Unified protocol : diagnosöverskridande psykologisk behandling Arbetsbok Sundmyr, Eva
Barlow, David H.; Larsson, Billy Unified protocol : diagnosöverskridande psykologisk behandling Terapeutmanual Sundmyr, Eva
Hersen, Michel.; Thomas, Jay C. Handbook of clinical interviewing with adults [electronic resource]
Kåver, Anna; Nilsonne, Åsa Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik
Linehan, Marsha Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning
Lynch, Thomas R. RO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi
MINI-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
O'Donohue, William T.; Fisher, Jane E. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy
Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge; Ambühl, Hansruedi How psychotherapists develop : a study of therapeutic work and professional growth
Stopa, Lusia Aldona Imagery in cognitive-behavioral therapy
Stott, Richard Oxford guide to metaphors in CBT : building cognitive bridges