Kursplan för

Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp

Scientific Theory, Research and Evaluation Methods in Psychotherapy 1 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PT132
Kursens benämning
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Till kursen krävs registrering på Psykoterapeutprogrammet 2PT16
 

Mål

Kunskap och förståelse

  • Redovisa för psykoterapiämnets vetenskapsfilosofiska förankring inom olika vetenskapliga ämnen och traditioner, samt hur dessa avspeglar sig i val av frågeställningar
  • Redovisa hur olika vetenskapsfilosofiska traditioner ser på frågor om evidens och sanning
  • Redogöra för forskningsetikens grundprinciper och deras påverkan på samhälle, forskarsamhälle, patienter och undersökningsdeltagare
  • Redogöra för innebörden av begreppet evidensbaserad praktik och förhållningssättet scientist-practitioner
  • Redogöra för den vetenskapliga textens olika delar och hur dessa är relaterade till varandra

Färdigheter och förmågor

  • Söka relevant forskningslitteratur i forskningsdatabaser (t.ex. Pub Med)
  • Utforma en disposition för en text som ska utgöra ett argument för en undersöknings syfte och frågeställningar, samt skriva ett utkast till en vetenskaplig text baserad på denna
  • Referera källor enligt APAs principer

Värderingar och förhållningssätt

  • Granska och reflektera kring etiska aspekter av att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • Reflektera över psykoterapiforskningens betydelse för klinisk verksamhet och samhälle

Innehåll

Kursen består av ett moment och innehåller vetenskapsfilosofi, forskningsetik, litteratursökning och vetenskapligt skrivande.
 

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar tillgängliga på internet, föreläsningar, praktiska övningar och seminarier.
 

Examination

Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Studenter är inte godkända på kursen om de har varit frånvarande mer än 20% av seminarierna. Examination sker i två steg: 1) genomförande av praktiska övningar och 2) presentation av en PM på ett seminarium. Förutsättning för godkänt betyg är att studenten deltar under seminariet.
 
På samtliga examinationer används betygsnivåerna Godkänt och Underkänt.
 
Vid frånvaro från de obligatoriska examinerande seminarierna som överstiger 20% bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Dew, James K.; Foreman, Mark W. How do we know? : an introduction to epistemology
Kazdin, A.E Preparing and Evaluating Research Reports
Oliver, Paul The student's guide to research ethics
WMA World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects Ingår i:  JAMA : The journal of the American Medical Association 310 s. 2191-2194
Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

Fördjupningslitteratur

Publication manual of the American Psychological Association