Kursplan för

Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp

Scientific Theory, Research and Evaluation Methods in Psychotherapy 1 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PT132
Kursens benämning
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-10-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-10-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet krävs.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • Redovisa för psykoterapiämnets vetenskapsfilosofiska förankring inom olika vetenskapliga ämnen och traditioner, samt hur dessa avspeglar sig i val av frågeställningar
  • Redovisa hur olika vetenskapsfilosofiska traditioner ser på frågor om evidens och sanning
  • Redogöra för forskningsetikens grundprinciper och deras påverkan på samhälle, forskarsamhälle, patienter och undersökningsdeltagare
  • Redogöra för innebörden av begreppet evidensbaserad praktik och förhållningssättet scientist-practitioner
  • Redogöra för den vetenskapliga textens olika delar och hur dessa är relaterade till varandra

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • Söka relevant forskningslitteratur i forskningsdatabaser (t.ex. Pub Med)
  • Utforma en disposition för en text som ska utgöra ett argument för en undersöknings syfte och frågeställningar, samt skriva ett utkast till en vetenskaplig text baserad på denna
  • Referera källor enligt APAs principer

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • Granska och reflektera kring etiska aspekter av att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • Reflektera över psykoterapiforskningens betydelse för klinisk verksamhet och samhälle

Innehåll

Kursen innehåller vetenskapsfilosofi, forskningsetik, litteratursökning och vetenskapligt skrivande.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av seminarier, praktiska övningar, föreläsningar och inspelade föreläsningar tillgängliga på internet. Undervisning i seminarier förutsätter ett aktivt deltagande och ansvarstagande från studenten, och deltagade är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom
1) genomförande av praktiska övningar
2) aktivt deltagande och presentation av en PM vid ett seminarium
 
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs G på uppgifterna inom examinationsuppgift 1, G på examinationsuppgift 2 och närvaro på minst 80% av obligatoriska utbildningsinslag enligt anvisningar.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro som överstiger 20% från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet.

Kursen ges på engelska.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Oliver, Paul The student's guide to research ethics
WMA World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects Ingår i:  JAMA : The journal of the American Medical Association 310 s. 2191-2194
Nagel, Jennifer Knowledge : a very short introduction
Kazdin, Alan E. (ed) Methodological issues & strategies in clinical research
Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

Fördjupningslitteratur

Publication manual of the American Psychological Association