Kursplan för

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp

Advanced Course 2 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT136
Kursens benämning
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - specialist i klinisk psykologi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-03-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-05-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkänt på föregående terminers samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

 

Mål

Kursen syftar till att ge teoretisk grund samt grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra handledning alternativt konsultation kring kliniska psykologiska frågeställningar och/eller förändrings- och kvalitetssäkringsarbete kopplat till psykologisk behandling.
 
Studenten ska utveckla färdigheter i att genomföra konsultation alternativt handledning med avseende på struktur, innehåll och upprätthållande av etiska och juridiska krav kopplat till kliniska och psykologiska frågeställningar. Kursen ska också ge kunskap och färdigheter avseende anpassningar av konsultation och handledning i relation till organisatoriska förutsättningar. Vikten av att ta i beaktande kulturell heterogenitet i samband med konsultation och handledning belyses under kursen.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande teorier och metoder inom klinisk handledning och hur tillämpningen av dessa kan kopplas till kvalitet och kompetensbevarande hos personal som ger psykologisk behandling.
  • Redogöra för uppkomna etiska och juridiska dilemman kopplat till konsultation respektive klinisk handledning i vårdorganisationer.
  • Redogöra för globala hälsofrågor relevanta för konsultation och handledning kring psykisk ohälsa.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att: 

  • Applicera grundläggande teorier och metoder i klinisk handledningsteori i ett sammanhang där psykologisk behandling bedrivs.
  • Genomföra handledning och/eller konsultation med individer eller grupper gällande kliniska frågeställningar och psykologisk behandling.
  • I förekommande fall integrera organisatoriska utvecklingsområden i den genomförda konsultationen/handledningen.
  • Integrera ett mångfaldsperspektiv i planeringen av klinisk handledning inom organisationer där psykologiska frågeställningar och psykologisk behandling bedrivs.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

  • Reflektera kring och problematisera etiska dilemman som kan uppstå i samband med konsultation och handledning i relation till olika intressenter så som uppdragsgivare, vårdtagare, upphandlare av vårdtjänster och remissinstanser.
  • Reflektera kring anpassning av konsultation och handledning i relation till en heterogen befolkning.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier om klinisk handledning kopplat till psykologisk behandling, dess organisatoriska förutsättningar, kvalitetssäkringsaspekter samt efterlevande av etiska och juridiska krav.

Genomföra ett handlednings- och/eller konsultationsuppdrag med fokus på kliniska frågeställningar, psykologisk behandling och/eller utvecklingsområden i en organisation där tillämpning av psykologisk behandling sker.
 
 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och individuellt konsultativt- eller handledningsarbete.

Examination

Kursen examineras genom att studenten under terminen genomför ett handlednings- eller konsultationsuppdrag. Uppdraget redovisas skriftlig i ett PM och muntligt på ett seminarium. Inför ett avslutande seminarium ska studenten lämna en rapport som belyser hur uppdraget förlöpt vilken diskuteras och blir belyst i ett avslutande seminarium.
 
För godkänt krävs att studenten förberett sig inför seminarierna enligt anvisningar samt aktivt deltagande. Den del av undervisningen som innehåller seminarier samt förberedelser för dessa är obligatorisk. Den praktiska tillämpningen i form av genomförandet av ett konsultations- eller handledningsuppdrag sker i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en arbetsplats som studenten själv tar kontakt med. Denna del är studenten ansvarig för att organisera.
 
Studenterna erhåller något av betygen Godkänt eller Underkänd. Vid underkänt ges
ytterligare max 2 examinationstillfällen. Med examinationstillfällen avses då av
studenten genomfört konsultations- eller handledningsuppdrag och deltagande i ovan beskrivna seminarier.

Begränsning av antalet examinationstillfällen:
Vad gäller handlednings-/och konsultationsuppdrag som sker i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) begränsas antalet gånger en student har rätt att genomgå (och därmed examineras) till två (2) gånger. För mer detaljerad information, se Riktlinjer vid examination, framtaget av Karolinska Institutet.

Riktlinjer vid underkännande:
Kursansvarig kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller patienternas/klienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett kurstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt kurstillfälle.

Vid mer än 20 % frånvaro från schemalagda seminarier bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Styrelsen för utbildning.
 
Varje student ska inlämna intyg från arbetsgivaren som visar att studenten under aktuell termin har haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande uppgifter.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive behavioral therapy: a systematic review. Alfonsson, S.; Parling, T.; Spännargård, Å.; Andersson, G.; Lundgren, T.
Supervisor Cultural Responsiveness and Unresponsiveness in Cross-Cultural Supervision Burkard, Alan W.; Johnson, Adanna J.; Madson, Michael B.; Pruitt, Nathan T.; Contreras-Tadych, Deborah A.; Kozlowski, JoEllen M. Vol 53 (July 2006) (2006) :No 3, s. 288-301

Guvå, Gunilla; Hylander, Ingrid Psykologisk fallkonsultation
Friedberg, Robert D.; Gorman, Angela A.; Beidel, Deborah C. Training Psychologists for Cognitive-Behavioral Therapy in the Raw World: A Rubric for Supervisors
Grupphandledning : forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden Näslund, Johan; Ögren, Marie-Louise
Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina