Kursplan för

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp

Advanced Course 2 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT136
Kursens benämning
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - specialist i klinisk psykologi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-03-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretisk grund samt grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra handledning alternativt konsultation kring kliniska psykologiska frågeställningar och/eller förändrings- och kvalitetssäkringsarbete kopplat till psykologisk behandling. Frågor om struktur, innehåll och upprätthållande av etiska och juridiska krav behandlas särskilt.
 
Kursen ska också ge kunskap och färdigheter avseende anpassningar av konsultation och handledning i relation till organisatoriska förutsättningar.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande teorier och metoder inom klinisk handledning och hur tillämpningen av dessa kan kopplas till kvalitet och kompetensbevarande hos personal som ger psykologisk behandling
  • redogöra för uppkomna etiska och juridiska dilemman kopplat till konsultation respektive klinisk handledning i vårdorganisationer
  • redogöra för globala hälsofrågor relevanta för konsultation och handledning kring psykisk ohälsa.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • applicera grundläggande teorier och metoder i klinisk handledning i ett sammanhang där psykologisk behandling bedrivs
  • genomföra handledning och/eller konsultation med individer eller grupper gällande kliniska frågeställningar och psykologisk behandling
  • i förekommande fall integrera organisatoriska utvecklingsområden i den genomförda konsultationen/handledningen
  • integrera ett mångfaldsperspektiv i planeringen av klinisk handledning inom organisationer där psykologiska frågeställningar och psykologisk behandling bedrivs.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i samband med konsultation och handledning i relation till olika intressenter så som uppdragsgivare, vårdtagare, upphandlare av vårdtjänster och remissinstanser
  • reflektera kring anpassning av konsultation och handledning i relation till kulturell heterogenitet.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier om klinisk handledning kopplat till psykologisk behandling, dess organisatoriska förutsättningar, kvalitetssäkringsaspekter samt efterlevande av etiska och juridiska krav.

Studenten genomför ett handlednings- och/eller konsultationsuppdrag med fokus på kliniska frågeställningar, psykologisk behandling och/eller metodutveckling i en organisation där psykologisk behandling bedrivs.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av genomförande av ett konsultations- eller handledningsarbete (VFU), seminarier, praktiska övningar, föreläsningar och inspelade föreläsningar tillgängliga på internet. Studenten ansvarar själv för att kontakta lämplig arbetsplats för VFU och organisera sitt uppdrag där.

Undervisning i seminarier förutsätter en aktiv medverkan och ansvarstagande från studenten, och deltagade är obligatoriskt, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) skriftlig PM inför och skriftlig rapport efter individuellt konsultativt- eller handledningsuppdrag, PM och rapport ges vardera betyget U eller G
b) obligatorisk muntlig redovisning av lämnad PM respektive rapport och i övrigt aktivt deltagande vid efterföljande seminarium, enligt anvisningar

På kursen ges något av betygen U eller G.  För betyget G krävs G på samtliga inlämningar tillhörande examinationsuppgift a, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag enligt anvisningar.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL/ VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL/ VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VIL/ VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL/ VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL/ VFU-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Supervisor Cultural Responsiveness and Unresponsiveness in Cross-Cultural Supervision Burkard, Alan W.; Johnson, Adanna J.; Madson, Michael B.; Pruitt, Nathan T.; Contreras-Tadych, Deborah A.; Kozlowski, JoEllen M. Vol 53 (July 2006) (2006) :No 3, s. 288-301

Guvå, Gunilla; Hylander, Ingrid Psykologisk fallkonsultation
Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina
Ytterligare litteratur och artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.