Kursplan för

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - kognitiv beteendeterapi, 2,5 hp

Specialization Course 2 - Cognitive Behavioural Therapy, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT137
Kursens benämning
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - kognitiv beteendeterapi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-03-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-02-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om behandlingsprinciper vid neuropsykiatriska tillstånd. Syftet är även att ge kunskap om neuropsykologiska teorier om svårare personlighetsstörningar och samsjuklighet. Kursen förbereder för att kunna anpassa evidensbaserade behandlingsprinciper till aktuell problematik.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik kunna redogöra för

  • neuropsykiatriska teorier
  • tillämpliga behandlingsprinciper och interventioner, samt kritiskt granska dessa ur ett vetenskapligt perspektiv
  • redogöra för psykologiska konsekvenser av patientens och/eller anhörigs utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (livsförhållanden, funktion och relationer).

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik visa förmåga att

  • genomföra beteendeanalys/fallkonceptualisering på ett individualiserat sätt
  • reflektera kring anpassning av behandling utifrån patientens utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
  • argumentera för olika behandlingsprinciper utifrån rådande evidens.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik visa förmåga att

  • reflektera kring konsekvenser för anhöriga
  • reflektera kring existentiella frågor i relation till att leva med funktionsavvikelser och hur dessa kan påverka individens fungerande och hälsa
  • föra etiska resonemang om samhällsnormer och normalitetsbegreppet: hur eget agerande både kan styras och påverka dessa, samt hur patienter påverkas av dessa
  • uppmärksamma, uttrycka och tillämpa värderingar som kan påverka genomförandet av behandling så att en patient inte diskrimineras utifrån de gällande diskrimineringsgrunderna.

Innehåll

Föreläsningar, seminarier och verkstäder om neuropsykiatriska teorier och behandlingsprinciper, särskild vikt läggs på emotionsteori och mentaliseringsförmåga. Etiska och existentiella frågeställningar kring utredning, diagnos och behandling tas också upp, samt livskvalité och anhörigperspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m.
Undervisning i seminarier förutsätter en aktiv medverkan och ansvarstagande från studenten, och deltagande är obligatoriskt, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) skriflig fallformulering i vilken studenten utifrån ett fall ska argumentera för behandlingsupplägg utifrån forskning, ges betyget U eller G
b) muntlig redovisning av lämnad fallformulering vid ett avslutande seminarium, där studenten också genom rollspel/ övningar ska visa på färdigheter i viktiga behandlingsprinciper vid den för kursen aktuella problematiken, ges betyget U eller G
c) erforderliga förberedelser inför och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier enligt anvisningar
 
För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället.
 
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på examinationsuppgift a och b, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag enligt anvisningar.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursens sista planerade kurstillfälle är med start HT27, och den läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med HT28 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Använd den nedan angivna upplagan eller en senare.

Hesslinger, Bernd; Philipsen, Alexandra; Richter, Harald Psykoterapi för vuxna med ADHD: en arbetsbok
Petrovic, Predrag Känslostormar : emotionell instabilitet och hjärnan
Safren, Steven A. KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD. Terapeutmanual
Sörngård, Katarina A. Autismhandboken : strategier för ökad livskvalitet
Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer under kursen.