Kursplan för

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - kognitiv beteendeterapi, 2,5 hp

Specialization Course 2 - Cognitive Behavioural Therapy, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT22 , HT23
Kurskod
2PT137
Kursens benämning
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - kognitiv beteendeterapi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkänt på föregående terminers samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

 

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om behandlingsprinciper vid neuropsykiatriska tillstånd. Syftet är även att ge kunskap om neuropsykologiska teorier om svårare personlighetsstörningar och samsjuklighet. Kursen förbereder för att kunna anpassa evidensbaserade behandlingsprinciper till aktuell problematik.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten vid de för kursen aktuella komplex problematik kunna redogöra för:

  • neuropsykiatriska teorier om tillstånden
  • tillämpliga behandlingsprinciper och interventioner, samt kritiskt granska dessa ur ett vetenskapligt perspektiv
  • redogöra för psykologiska konsekvenser av patientens och/eller anhörigs utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (livsförhållanden, funktion och relationer)

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik visa förmåga att:

  • genomföra beteendeanalys/fallkonceptualisering på ett individualiserat sätt
  • reflektera kring anpassning av behandling utifrån patientens utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
  • argumentera för olika behandlingsprinciper utifrån rådande evidens 

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik visa förmåga att:

  • reflektera kring konsekvenser för anhöriga
  • reflektera kring existentiella frågor i relation till att leva med funktionsavvikelser och hur dessa kan påverka individens fungerande och hälsa
  • föra etiska resonemang om samhällsnormer och normalitetsbegreppet: hur eget agerande både kan styras och påverka dessa, samt hur patienter påverkas av dessa
  • uppmärksamma, uttrycka och tillämpa värderingar som kan påverka genomförandet av behandling så att en patient inte diskrimineras p.g.a. dennes könstillhörighet, etniska tillhörighet, trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder

Innehåll

Föreläsningar, seminarier och verkstäder om neuropsykiatriska teorier och behandlingsprinciper, särskild vikt kommer läggas på emotionsteori och mentaliseringsförmåga. Etiska och existentiella frågeställningar kring utredning, diagnos och behandling tas också upp, samt livskvalité och anhörigperspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier/verkstäder.

Examination

Kursen examineras genom att studenten lämnar in ett skriftligt arbete, där studenten utifrån ett fall ska argumentera för behandlingsupplägg utifrån forskning. Arbetet ska sedan presenteras i ett avslutande examinerande seminarium där studenten också genom rollspel/övningar ska visa på färdigheter i viktiga behandlingsprinciper vid den för kursen aktuella problematiken.

För godkänt krävs förutom godkänt på det skriftliga arbetet att studenten förberett sig inför seminarierna enligt anvisningar samt aktivt deltagande. Den del av undervisningen som innehåller seminarier är obligatorisk.
 
För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället.
 
Studenterna erhåller något av betygen Godkänt eller Underkänd. Vid underkänt ges
ytterligare max 5 examinationstillfällen. Med examinationstillfällen avses då
studenten deltar i ovan beskrivna seminarier.
 
Vid mer än 20 % frånvaro från schemalagda seminarier bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Varje student ska inlämna intyg från arbetsgivaren som visar att studenten under aktuell termin har haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Litteraturlistan kan under tiden uppdateras.

Använd den angivna eller en senare upplaga.

Gaus, Valerie L. Cognitive-Behavioral Therapy for Adult Asperger Syndrome
Petrovic, Predrag Känslostormar : emotionell instabilitet och hjärnan
Hesslinger, Bernd; Philipsen, Alexandra; Richter, Harald Psykoterapi för vuxna med ADHD: en arbetsbok
Safren, Steven A. KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD. Terapeutmanual
Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer under kursen.