Kursplan för

Psykoterapeutiska teorier och metoder 3, 4,5 hp

Psychotherapeutic Theories and Methods 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT20 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT138
Kursens benämning
Psykoterapeutiska teorier och metoder 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-03-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-02-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en bred teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning vid komplex problematik vid psykotiska syndrom med eller utan affektiva symptom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser eller svårare personlighetssyndrom, samt att särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och intervention. Kursen syftar också till att ge en ökad förmåga att hantera ökad komplexitet och svårighetsgrad avseende patienters problematik, inklusive samsjuklighet, samt syftar till att ge en fördjupning inom lagstiftning samt etiska frågeställningar av betydelse för psykoterapeutisk verksamhet inom psykiatrin.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för genetiska och neuropsykologiska faktorer som har relevans för uppkomst och sjukdomsförlopp,
 • redogöra för tillämpliga behandlingsprinciper och interventioner, samt kritiskt granska dessa ur ett vetenskapligt perspektiv,
 • redogöra för relevanta somatiska komplikationer vid ovanstående tillstånd, samt
 • redogöra för vårdens organisation.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

 • reflektera kring hur psykoterapeutisk kunskap kan påverka vårdens organisation och övergripande samhällsfunktioner, samt hur psykoterapeutiskt arbete kan medverka till hållbar utveckling,
 • anpassa behandling till individens psykosociala situation, sociala samspel och vårdbehov,
 • argumentera för olika behandlingsprinciper utifrån rådande evidens, samt
 • tillämpa metoder för aktivt kunskapssökande, kritisk kunskapsvärdering och gruppsamverkan kring lärande.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

 • reflektera kring alliansens betydelse för möjligheten att arbeta psykoterapeutiskt,
 • reflektera kring konsekvenser för anhöriga vid insjuknande och förlopp i samband med psykiatrisk sjukdom,
 • reflektera kring existentiella frågor och hur dessa kan påverka individens fungerande och hälsa,
 • reflektera kring och problematisera yrkesetiska frågor som berör psykoterapeuters verksamhet, samt
 • föra etiska resonemang om samhällsnormer, existentiella val och normalitetsbegreppet: hur eget agerande både kan styras av och påverka dessa, samt hur patienter kan påverkas av dem.

Innehåll

Kursen är indelad i följande två moment:

Komplex psykiatrisk problematik 1, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på utveckling och behandling av psykoser, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, svårare personlighetssyndrom och komorbida tillstånd Sjukdomsförlopp, effekter av farmakologisk behandling, terapeutisk allians samt behandling, tillämpliga vid dessa tillstånd behandlas. Etiska frågeställningar, professionell hållning och lagstiftning och föreskrifter som berör psykoterapeuters verksamhet integreras med undervisningen om val av behandling.

Komplex psykiatrisk problematik 2, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet utgör en fortsättning och fördjupning av föregående moments arbete. Dessutom berörs analys och reflektion kring psykoterapi ur ett samhällsperspektiv samt vårdens organisation och etiska frågeställningar om normer och normalitet. Frågor om hållbar utveckling behandlas också.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m. 
Deltagande i studiegrupper, verkstäder och seminarier är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten.

Examination

Moment 1, Komplex psykiatrisk problematik 1, examineras genom webbaserat kunskapstest, självständigt skriftligt arbete, samt genom praktiska tillämpningsseminarier.
Moment 2, Komplex psykiatrisk problematik 2, examineras genom praktiska tillämpningsseminarier.

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystem innan rättning påbörjas. 
Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G.
På respektive moment ges något av betygen U eller G.
För betyget G på ett moment krävs G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteraur

Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Case formulation in cognitive behaviour therapy : the treatment of challenging and complex cases Tarrier, Nicholas; Johnson, Judith
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.
Gilbert, Paul Compassion focused therapy : distinctive features
Morris, Eric M. J.; Johns, Louise C.; Oliver, Joseph E. Acceptance and Commitment Therapy and Mindfullnes for Psychosis
Petrovic, Predrag Känslostormar : emotionell instabilitet och hjärnan
Whittington, Adrian; Grey, Nick How to become a more effective CBT therapist : mastering metacompetence in clinical practice
Wright, Jesse H. Cognitive-behavior therapy for severe mental illness : an illustrated guide

Rekommenderad litteraur

Hackmann, Ann; Bennett-Levy, James; Holmes, Emily A. Oxford guide to imagery in cognitive therapy
Stott, Richard Oxford guide to metaphors in CBT : building cognitive bridges
Sörngård, Katarina A. ADHD-hjälpen : för ett liv i balans
Sörngård, Katarina A. Autismhandboken : strategier för ökad livskvalitet