Kursplan för

Psykoterapeutiska teorier och metoder 3, 4,5 hp

Psychotherapeutic Theories and Methods 3, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT20 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
2PT138
Kursens benämning
Psykoterapeutiska teorier och metoder 3
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkänt på föregående terminers samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en bred teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning vid komplex problematik vid psykotiska syndrom med eller utan affektiva symptom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser eller svårare personlighetssyndrom, samt att särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och intervention. Kursen syftar också till att ge en ökad förmåga att hantera ökad komplexitet och svårighetsgrad avseende patienters problematik, inklusive samsjuklighet, samt syftar till att ge en fördjupning inom lagstiftning samt etiska frågeställningar av betydelse för psykoterapeutisk verksamhet inom psykiatrin
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten gällande patienter där psykotiska syndrom med eller utan affektiva symptom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser eller svårare personlighetssyndrom är aktuella, kunna redogöra för:

 • genetiska och neuropsykologiska faktorer som har relevans för uppkomst och sjukdomsförlopp
 • tillämpliga behandlingsprinciper och interventioner, samt kritiskt granska dessa ur ett vetenskapligt perspektiv
 • relevanta somatiska komplikationer vid ovanstående tillstånd
 • vårdens organisation
 • redogöra för psykologiska konsekvenser av patientens och/eller anhörigs somatiska sjukdom (livsförhållanden, funktion och relationer)

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik visa förmåga att:

 • reflektera kring hur psykoterapeutisk kunskap kan påverka vårdens organisation och övergripande samhällsfunktioner, samt hur psykoterapeutiskt arbete kan medverka till hållbar utveckling
 • anpassa behandling till individens psykosociala situation, sociala samspel och vårdbehov
 • argumentera för olika behandlingsprinciper utifrån rådande evidens.
 • tillämpa metoder för aktivt kunskapssökande, kritisk kunskapsvärdering och gruppsamverkan kring lärande.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten vid för kursen aktuell komplex problematik visa förmåga att:

 • reflektera kring alliansens betydelse för möjligheten att arbeta psykoterapeutiskt
 • reflektera kring konsekvenser för anhöriga vid insjuknande och förlopp i samband med psykiatrisk sjukdom
 • reflektera kring existentiella frågor och hur dessa kan påverka individens fungerande och hälsa
 • reflektera kring och problematisera yrkesetiska frågor som berör psykoterapeuters verksamhet
 • föra etiska resonemang om samhällsnormer, existentiella val och normalitetsbegreppet: hur eget agerande både kan styras av och påverka dessa, samt hur patienter kan påverkas av dem.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 1, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment, Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 1,  ges under termin 5 och fokuserar på utveckling och behandling av psykoser, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, svårare personlighetssyndrom och komorbida tillstånd Sjukdomsförlopp, effekter av farmakologisk behandling, terapeutisk allians samt behandling, tillämpliga vid dessa tillstånd behandlas. Etiska frågeställningar, professionell hållning och lagstiftning och föreskrifter som berör psykoterapeuters verksamhet integreras med undervisningen om val av behandling.

Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 2, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Moment, Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 2, ges under termin 6 och utgör en fortsättning och fördjupning av föregående moments arbete Dessutom berörs psykologiska konsekvenser av egen och anhörigas somatiska sjukdom, analys och reflektion kring psykoterapi ur ett samhällsperspektiv samt vårdens organisation och etiska frågeställningar om normer och normalitet. Frågor om hållbar utveckling behandlas också.

 

 

 

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m. Undervisningen i verkstäder och seminarier är obligatorisk och förutsätter ett aktivt deltagande och ansvarstagande från studenten.

Examination

Moment "Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 1" ,  examineras genom webbaserat kunskapstest, självständigt skriftligt arbete, samt genom praktiska tillämpningsseminarier. Moment "Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 2", två genom praktiska tillämpningsseminarier.
 
Rättning av självständiga arbeten innebär att studenterna kan erhålla betyget godkänt eller underkänt. Vid underkänt ges ytterligare max 5 examinationstillfällen. Som skriftliga examinationstillfällen räknas de tillfällen då studenten skickat in sin examination. Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället.
 
Undervisning i studiegrupper, verkstäder och seminarier är obligatorisk. Vid mer än 20% frånvaro från studiegrupperna respektive totalt 20% från seminarier och verkstäder under en termin bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Styrelsen för utbildning.
 
Varje student ska inlämna intyg från arbetsgivaren som visar att studenten under aktuell termin har haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande uppgifter.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteraur

Whittington, Adrian; Grey, Nick How to become a more effective CBT therapist : mastering metacompetence in clinical practice
Kingdon, David G; Turkington, Douglas Cognitive therapy of schizophrenia
Morris, Eric M. J.; Johns, Louise C.; Oliver, Joseph E. Acceptance and Commitment Therapy and Mindfullnes for Psychosis
Gaus, Valerie L. Cognitive-behavioral therapy for adult Asperger syndrome
Petrovic, Predrag Känslostormar : emotionell instabilitet och hjärnan
Gilbert, Paul Compassion focused therapy : distinctive features

Rekommenderad litteraur

KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.