Kursplan för

Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2 hp

Scientific Theory, Research and Evaluation Methods in Psychotherapy 3 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT22 , VT23
Kurskod
2PT141
Kursens benämning
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning specialist i klinisk psykologi
Hp
2 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-10-17
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper gällande värdering av vetenskapliga studier, litteratursökning och vetenskapligt skrivande.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse

  • regodöra för system för evaluering av forskningsartiklars evidensvärde tillämpbara för metaanalyser och kvalitativa evalueringar

Färdigheter och förmågor

  • visa fördjupad förmåga att söka information om psykoterapiforskning och vetenskapliga resultat, samt kvalitetsbedöma studierna
  • visa färdighet att att för ett tänkt vetenskapligt projekt formulera tydligt syfte och frågeställningar baserat på det aktuella forskningsläget
  • visa förmåga att producera en projektplan för ett vetenskapligt projekt genomförbart inom ramen för tre månaders arbetstid

Värderingar och förhållningssätt

  • reflektera över etiska avvägningar i samband med val av frågeställningar, design och metod
  • reflektera över relationen mellan det aktuella forskningsläget gällande psykologisk behandling och klinisk verksamhet

Innehåll

Kursen omfattar a) granskning och tillämpning av evalueringsprinciper gällande forskningsartiklars kvalitet, b) utvärdering av aktuella forskningsresultat gällande ett valt intresseområde, och c) ställningstagande om det finns ett kunskapsglapp möjligt att undersöka inom ramen för examensarbetet.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av seminarier, praktiska övningar, föreläsningar och inspelade föreläsningar tillgängliga på internet. 
 
Deltagande i praktiska övningar och seminarier är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) obligatoriska praktiska övningar
b) författande av PM (projektplan), ges betyget U eller G
b) opposition på medstudents PM samt försvar av egen vid examinationsseminarium, ges betyget U eller G
 
På kursen ges något av betygen U eller G.
För betyget G på kursen krävs G på skriftlig PM såväl som på opposition och försvar vid examinationsseminariet, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.
 
Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kocsis, JH, et al. A new scale for assessing the quality of randomized clinical trials of psychotherapy. 51 (2010) s. 319-324

Schünemann, Holger et al. Handbook for grading the quality of evidence and the strength of recommendations using the GRADE approach. : Quality of Evidence (chapter 5) (2013) Obs! Endast kap 5

Timulak, L Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. 19 (2009) s. 591-600

Referenslitteratur

Barker, Chris; Pistrang, Nancy; Elliott, Robert Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Higgins, JPT Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Green, S 6ed (2018)

Lundh, Lars-Gunnar; Nilsson, Artur Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder
Publication manual of the American Psychological Association
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok
WMA World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects Ingår i:  JAMA : The journal of the American Medical Association 310 s. 2191-2194