Kursplan för

Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa, 4,5 hp

Health Promotion in Mental Health Care, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT24
Kurskod
2PV004
Kursens benämning
Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-04-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa för att med utgångspunkt i personers behov och upplevelser på ett hållbart sätt stärka deras förmåga att hantera sjukdom och förändrad hälsa. Studenten ska också ges möjlighet att fördjupa sin kunskap om vetenskapligt och personcentrerat förhållningsätt till hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 • redogöra för och tillämpa evidensbaserad teori och pedagogiska metoder om hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
 • redogöra för olika evidensbaserade förklaringsmodeller för självmord baserat på sociala, neurobiologiska och psykologiska teorier samt för självmordsförebyggande omvårdnadsarbete
 • identifiera relevant forskning och värdera dess giltighet med fokus på hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa
 • tillämpa och reflektera över ett etiskt förhållningssätt till hälsoförebyggande insatser vid psykisk ohälsa och omvårdnad av självmordsnära personer

Innehåll

Kursen är inriktad på hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa och omfattar följande områden:

 • Hälsofrämjande omvårdnad
 • Personcentrerad omvårdnad
 • Egenvård
 • Patienters lärande
 • Förståelseperspektiv/teori kring självmord
 • Psykisk ohälsa hos unga, vuxna och äldre
 • Närståendeperspektiv
 • Digitala verktyg för hälsofrämjande arbete
 • Professionellt bemötande, etiskt förhållningssätt, sociala faktorer, genus-och mångfaldsperspektiv

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, föreläsningar och ett obligatoriskt seminarium. Delar av kursen genomförs via lärplattform varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig hemtentamen.
Förutom godkänd examination krävs deltagande i obligatoriskt seminarium för godkänt betyg.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Hemtentamen som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen, litteratur och övriga läromedel.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Svedberg, Petra Health promotion intervention in mental health services
Varcarolis, Elizabeth M. Essentials of psychiatric mental health nursing : a communication approach to evidence-based care
Knorring, Anne-Liis von Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
FaR® : individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet
Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande
Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå Wiklund Gustin, Lena
Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik Brain, Cecilia; Landqvist-Stockman, Susan; Olsson, Hasse
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Birkler, Jacob; Dahl, Mads Ronald Den digitala patienten