Kursplan för

Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 7,5 hp

Health and Ill-Health - a Psychosomatic Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT12 , VT13 , HT14 , VT17 , HT21
Kurskod
2QA085
Kursens benämning
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-19
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-02-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast-, fysioterapeut- eller socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i ett psykosomatiskt förhållningssätt och hur detta kan tillämpas i mötet med patienten i samverkan med övriga yrkeskategorier i det multidisciplinära teamet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och tillämpa ett biopsykosocialt perspektiv på psykisk/psykosomatisk ohälsa, långvarig smärta och stressrelaterade besvär,
- redogöra för kroppsterapeutiska, affektfokuserade och beteendeinriktade interventioner och deras tillämpningar,
- genomföra motiverande och stödjande samtal inom ramen för ett terapeutiskt förhållningssätt,
- samverka i ett multidisciplinärt team och argumentera för det egna specifika kunskapsområdet och rollen i rehabiliteringen av patienter med psykisk/psykosomatisk ohälsa, långvarig smärta och stressrelaterade besvär,
- visa ett vetenskapligt och kritiskt tänkande samt ett reflekterande förhållningssätt till egna perspektiv/värderingar och behov av livslångt lärande.

Innehåll

Kursen omfattar:
- Psykologiska och beteendemedicinska förklaringsmodeller på hälsa/ohälsa inkluderande psykosomatisk teoribildning.
- Stressteorier och kunskap om kroppens stressregleringssystem.
- Kropp, varande, mening och reflektion som centrala begrepp för att förstå kropp-själ samverkan.
- Merleau-Ponty's fenomenologiska förståelse av "den levda kroppen".
- Förklaringsmodeller för att förstå acceptans- och förändringsprocesser.
- Terapeutiskt förhållningssätt.
- Affektteori/affektintervju.
- Samtalsteknik och motiverande samtal.
- Kroppsmedvetande- och mindfulnessträning.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, diskussioner i seminarieform och temaarbete. Stor vikt läggs vid eget aktivt kunskapsinhämtande samt vid reflektion kring egna upplevelser i samband med kroppsmedvetande- och mindfulnessövningar.

Examination

Bedömning av kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och reflektionsförmåga sker fortlöpande genom uppföljning av studieuppgifter och vid slutexaminationen. Examinationen består av en skriftlig individuell uppgift och en uppgift som genomförs i grupp. För godkänd kurs krävs fullgörande av studieuppgifter, godkänd examination, närvaro och aktivt deltagande vid kroppsmedvetandeträning och seminariediskussioner.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen ersätter 2QA020.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 2XX044, Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 7.5 hp

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne
Bragée, Britt Kroppen först : En behandlingsmodell vid psykosomatik
Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer - meddelas vid kursstart.

Rekommenderad litteratur

Bullington, Jennifer Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande
Rollnick, Stephen; Miller, William R.; Butler, Christopher C. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende
Sonnby-Borgström, Marianne Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
Steen, Eldri; Haugli, Liv Når livet setter seg i kroppen : mindfulness, muligheter, valg
Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap : livshistoriecentrerad metodik