Skip to main content
Kursplan för

Barnoftalmologi och ortoptik, 45 hp

Pediatric and Orthoptic Technology and Care, 45 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT14
Kurskod
2QA107
Kursens benämning
Barnoftalmologi och ortoptik
Hp
45 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2016-06-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Oftalmologi för sjuksköterskor eller motsvarande om minst 30 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva de kunskaper och färdigheter inom barnoftalmologi/ortoptik som behövs för att självständigt och kritiskt kunna utöva sin profession som ortoptist

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Integrera sina kunskaper inom barnoftalmologi/ortoptik, såsom diplopi, astenopi och amblyopi, för att identifiera, klassificera och bedöma olika typer av patologiska avvikelser
 • Självständigt planera, utföra och följa upp ortoptisk/pleoptisk behandling
 • Förklara hur hjärnsynskada kan påverka den totala livssituationen
 • Förklara binokulärseendets betydelse för det dagliga livet
 • Informera patienter och anhöriga om diagnos och behandling på ett professionellt sätt
 • Reflektera över eget lärande och professionell utveckling samt följa kunskapsutvecklingen, kvalitetsutveckling och forskning inom området.

Innehåll

Kursen är indelad i nio moment:

Grundläggande barnoftalmologi/ortoptik, 9 hp
 • Normal synutveckling och refraktionsutveckling inkl. syntester och synprövning
 • Amblyopi och försenad synutveckling
 • Ögonmuskelanatomi och fysiologi
 • Ortoptisk undersökningsmetodik
 • Heteroforier/-tropier
 • Fältstudier på barnoftalmologisk avdelning


Ortoptik, 4.5 hp
- Binokulärseende normal funktion och dysfunktion
- Diagnostiska metoder
- Amblyopibehandling
 

Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 1, 6 hp
Klinisk tillämpning av de teoretiska delarna enligt momenten Grundläggande barnoftalmologi/ortoptik och Ortoptik

Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 1, 3 hp
 • Ögonmotilitetsrubbningar hos barn och vuxna inkl nystagmus
 • Ortoptiska behandlingsmetoder inkl. prismabehandling


Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 2, 6 hp
Klinisk tillämpning av de teoretiska delarna enl. moment Grundläggande barnoftalmologi/ortoptik, Ortoptik och Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 1.
 

Kirurgisk barnoftalmologi/ortoptik, 1.5 hp
 • Perioperativ vård vid skelningsoperationer
 • Medicinsk teknik och medicinsk säkerhet
 • Operationsmetoder vid inkommittanta och konkomittanta strabismer
 • Operationsmetoder vid andra barnoftalmologiska åkommor


Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 2, 3 hp
 • Prematuritet och ROP (retinopathy of prematurity)
 • Fetalt alkoholsyndrom
 • CVI (cerebral visual impairment) och PVL (periventrikulär leukomalaci)
 • Funktionell synnedsättning


Verksamhetsförlagd fördjupning i barnoftalmologi/ortoptik, 10.5 hp
Klinisk tillämpning av de teoretiska delarna enligt de tidigare momenten i kursen.
 

Integrering av teoretiska och praktiska kunskaper, 1.5 hp
Konklusion av teori och praktik som ingått i utbildningen.

Arbetsformer

De teoretiska delarna förmedlas till stora delar nätbaserat med hjälp av föreläsningar, litteraturhänvisningar, självevalueringsfrågor, gruppdiskussionsuppgifter och insändningsuppgifter.

Kursträffar med föreläsningar, metodövningar och seminarier planeras till sex gånger undef under kursens gång.
Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs till barnoftalmologisk/ortoptisk avdelning under handledning av erfaren ortoptist.

Vid all schemalagd utbildning inklusive verksamhetsförlagda utbildning är närvaron obligatorisk. Vid frånvaro från de teoretiska delarna hänvisas till kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Vid alltför stor frånvaro från den verksamhetsförlagda utbildningen kan ingen bedömning göras och underkänt resultat sätts.

Examination

Momentet Grundläggande barnoftalmologi/ortoptik examineras genom:
 • Självevalueringsuppgifter
Momentet Ortoptik examineras genom:
 • Självevalueringsuppgifter
 • Aktivt deltagande vid seminarier
Momentet Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik examineras genom:
 • Inlämningsuppgifter
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms i samråd med handledare på praktikplatsen utifrån de uppställda målen för den aktuella placeringen.
Momentet Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik examineras genom:
 • Skriftlig individuell hemtentamen
Momentet Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 2 examineras genom:
 • inlämningsuppgifter
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms i samråd med handledare på praktikplatsen utifrån de uppställda målen för den aktuella placeringen.
Momentet Kirurgisk barnoftalmologi/ortoptik examineras genom:
 • Gruppdiskussion om olika kirurgiska patientfall.
Momentet Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 2 examineras genom:
 • Gruppdiskussion om olika barnoftalmologiska fall
 • Självevalueringsuppgifter
Momentet Verksamhetsförlagd fördjupning i barnoftalmologi/ortoptik examineras genom:
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig individuell hemtentamen
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms i samråd med handledare på praktikplatsen utifrån de uppställda målen för den aktuella placeringen.
Momentet Integrering av teoretiska och praktiska kunskaper examineras genom:
 • Praktiska prov
 • Muntlig tentamen

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

 

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT13. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT17 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rowe, Fiona Clinical Orthoptics
Taylor, David Practical paediatric ophthalmology Hoyt, Creig S.
Bynke, Hans G. Neuro-oftalmologi
Brodsky, Michael C. Pediatric Neuro-Ophthalmology [Elektronisk resurs]

Referenslitteratur

Ansons, Alec Diagnosis and management of ocular motility disorders Davis, Helen
Ericson, Britta Utredning av läs- och skriv-svårigheter Rydberg m.fl.
Eriksson, Håkan Neuropsykologi normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador
Von Noorden, Gunter K.0 200534 Binocular vision and ocular motility : theory and management of strabismus Campos, Emilio C.