Skip to main content
Kursplan för

Barnoftalmologi och ortoptik, 45 hp

Pediatric and Orthoptic Technology and Care, 45 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT14
Kurskod
2QA107
Kursens benämning
Barnoftalmologi och ortoptik
Hp
45 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt Oftalmologi för sjuksköterskor eller motsvarande om minst 30 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten: - förstå och kunna förklara hur felställningar hos ögonen kan påverka den totala synupplevelsen - förstå och kunna förklara hur olika typer av ögonrörelser bidrar till en normal/anormal synupplevelse - förstå hur olika pediatriska sjukdomar kan påverka ögonen och synen - förstå och kunna förklara hur hjärnsynskada kan påverka den totala livssituationen - kunna analysera, bedöma och värdera binokulärseendets betydelse för det dagliga livet (arbete och fritid) - kunna analysera, bedöma och värdera olika behandlingar vid skelning, diplopi, astenopi och amblyopi - ha utvecklat förmågan att söka och värdera information i vetenskapliga artiklar inom barnoftalmologi/ortoptik

Innehåll

Moment 1 Grundläggande barnoftalmologi/ortoptik, 9 hp (Basic pediatric ophthalmology and orthoptics) - Normal synutveckling och refraktionsutveckling inkl. syntester och synprövning - Amblyopi och försenad synutveckling - Ögonmuskelanatomi och fysiologi - Ortoptisk undersökningsmetodik - Heteroforier/-tropier - Fältstudier på barnoftalmologisk avdelning Moment 2 Ortoptik 4,5 hp (Orthoptics) - Binokulärseende normal funktion och dysfunktion - Diagnostiska metoder - Amblyopibehandling Moment 3 Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 1, 6 hp (Clinical pediatric ophthalmology and orthoptics 1) - Klinisk tillämpning av de teoretiska delarna enl. moment 1 och 2 Moment 4 Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 1, 3 hp (Advanced pediatric ophthalmology and orthoptics 1) - Ögonmotilitetsrubbningar hos barn och vuxna inkl nystagmus - Ortoptiska behandlingsmetoder inkl. prismabehandling Moment 5 Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 2, 6 hp (Clinical pediatric ophthalmology and orthoptics 2) - Klinisk tillämpning av de teoretiska delarna enl. moment 1 , 2 och 4 Moment 6 Kirurgisk barnoftalmologi/ortoptik 1.5 hp (Surgery within pediatric ophthalmology and strabismus) - Perioperativ vård vid skelningsoperationer - Medicinsk teknik och medicinsk säkerhet - Operationsmetoder vid inkommittanta och konkomittanta strabismer - Operationsmetoder vid andra barnoftalmologiska åkommor Moment 7 Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 2, 3 hp (Advanced pediatric ophthalmology and orthoptics 2) - Prematuritet och ROP (retinopathy of prematurity) - Fetalt alkoholsyndrom - CVI (cerebral visual impairment) och PVL (periventrikulär leukomalaci) - Funktionell synnedsättning Moment 8 Verksamhetsförlagd fördjupning i barnoftalmologi/ortoptik, 10,5 hp (Advanced clinical studies in pediatric ophthalmology and ortopthics) - Klinisk tillämpning av de teoretiska delarna enl. moment 1-7 Moment 9 Sammanfattning, examination och evaluering 1,5 hp (Summing-up, examinations and evaluation)

Grundläggande barnoftalmologi/ortoptik, 9.0 hp
Betygsskala: GU


Ortoptik, 4.5 hp
Betygsskala: GU


Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 1, 6.0 hp
Betygsskala: GU


Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 1, 3.0 hp
Betygsskala: GU


Verksamhetsförlagd barnoftalmologi/ortoptik 2, 6.0 hp
Betygsskala: GU


Kirurgisk barnoftalmologi/ortoptik, 1.5 hp
Betygsskala: GU


Fördjupning inom barnoftalmologi/ortoptik 2, 3.0 hp
Betygsskala: GU


Verksamhetsförlagd Fördjupning inom barnoftalmologi/ortop..., 10.5 hp
Betygsskala: GU


Sammanfattning, examination och evaluering, 1.5 hp
Betygsskala: GU


Arbetsformer

De teoretiska delarna förmedlas till stora delar via Internet (utbildningsplattformen PingPong) med hjälp av föreläsningar, litteraturhänvisningar, självevalueringsfrågor, gruppdiskussionsuppgifter och insändningsuppgifter. Kursträffar med föreläsningar, metodövningar och seminarier planeras till fyra gånger under vårterminen och två gånger under höstterminen. Den kliniska utbildningen förläggs till barnoftalmologisk/ortoptisk avdelning under handledning av erfaren ortoptist. Vid all schemalagd utbildning inklusive klinisk praktik är närvaron obligatorisk

Examination

För samtliga moment gäller: · Självevalueringsuppgifter, seminarier och inlämningsuppgifter. Vid frånvaro från obligatoriska moment skall studenten göra en ersättningsuppgift. Självevaluerings- och inlämningsuppgifter får kompletteras/revideras tills godkänt uppnåtts, dock högst fem gånger. · Den kliniska utbildningen bedöms i samråd med handledare på praktikplatsen utifrån de uppställda målen för den aktuella placeringen. Vid underkänt kan den kliniska praktiken genomgås ytterligare en gång. För moment 4 gäller dessutom: · skriftlig individuell hemtentamen. Vid underkänt ges ytterligare fem tentamenstillfällen. För moment 9 gäller dessutom: · Inlämning av grupparbetesdiskussion om olika patientfall. · Muntliga tentamen · Praktiskt prov Den som ej deltagit aktivt i gruppdiskussionen skall göra en individuell ersättningsuppgift. De muntliga examinationerna får göras om maximalt fem gånger.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Miller, Neil Clinical Neuro-ophthalmology : The Essentials Newman, Nancy
Rowe, Fiona Clinical Orthoptics
Taylor, David Practical paediatric ophthalmology Hoyt, Creig S.

Referenslitteratur

Ansons, Alec Diagnosis and management of ocular motility disorders Davis, Helen
Ericson, Britta Utredning av läs- och skriv-svårigheter Rydberg m.fl.
Eriksson, Håkan Neuropsykologi normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador
Von Noorden, Gunter K.0 200534 Binocular vision and ocular motility : theory and management of strabismus Campos, Emilio C.