Kursplan för

Tillämpad beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp

Applied behavioral medicine in primary care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT14 , VT15 , HT17 , HT21
Kurskod
2QA113
Kursens benämning
Tillämpad beteendemedicin i primärvården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-11-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att öka studenternas förmåga till interprofessionell kommunikation och samarbete inom primärvården samt ge fördjupad kunskap om beteendemedicin och hur specifika beteendemedicinska metoder kan tillämpas för patienter som har biopsykosociala problem.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för teoretiska kunskaper inom området beteendemedicin
 • välja bland olika beteendemedicinska metoder i förhållande till en patients problematik samt tillämpa minst en sådan metod med patient
 • lära ut en beteendemedicinsk metod till student från annan yrkesgrupp
 • förklara för andra yrkesgrupper på vilket sätt den egna kompetensen bidrar till att hjälpa patienten
 • förklara vad patienten behöver från andra yrkeskategorier och att kunna reflektera tillsammans med andra yrkesgrupper kring bästa sätt att fortsätta behandlingen
 • argumentera för vad det egna yrkesperspektivet kan tillföra primärvården när det gäller beteendemedicinska metoder

Innehåll

Kursen utgår ifrån ämnesområdet beteendemedicin, som är en tvärvetenskaplig ansats där kunskap kring psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom måste integreras för att kunna tillämpas i förebyggande-, behandlande- och rehabiliterande åtgärder i vården. Kursens konkreta fokus är utredning och behandling av patienter i primärvården utifrån ett beteendemedicinskt och interprofessionellt perspektiv.

Följande teman berörs:

Mötet med patienten

 • Interprofessionellt samarbete
 • Beteendemedicinsk teori och praktisk tillämpning
 • Motiverande samtal och primärvårdskonsultationen utifrån deltagarnas tidigare kunskaper
 • Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy
 • Internetbaserade behandlingar
 • Psykofysiologi och autonom reglering
 • Interoceptionens betydelse vid stressreglering med specifik fokus på mindfulness och kroppsmedvetande
 • Rekommendationer och principer för underlättande och vidmakthållande strategier för ökad fysisk aktivitet

Patientproblematik och behandlingsvägar

 • Utredning av alkohol och drogproblem
 • Stress och dess behandling, inklusive Internetbehandling
 • Behandling av sömnstörningar
 • Behandling av övervikt i primärvården
 • Smärtrehabilitering
 • Ångest, depression och suicidprevention i primärvården

Övergripande perspektiv

 • Aktuell forskning inom beteendemedicin

Arbetsformer

Seminarier:
Seminariernas inriktning är olika beteendemedicinska metoder (se ovan). Seminarierna är upplagda kring fallbeskrivningar.

Praktiska övningar:
Studenterna deltar aktivt och reflekterar kring egna upplevelser i samband med praktiska övningar.

Praktik:
Varje student samarbetar i par med en student från en annan yrkesgrupp. Tillsammans träffar paret en patient vid tre tillfällen. Vid ojämnt antal löses problemet för den student som berörs genom individuell anpassning. Exempel på individuell anpassning kan vara att studenten tar emot patienten på egen hand med utbyggd handledning från annan yrkesgrupp alternativt att några studenter samarbetar kring två patienter. Praktikhandledning ges i möjligaste mån av två kliniker från olika yrkesgrupper (t.ex. läkare/psykolog/sjukgymnast/fysioterapeut) i primärvården. Studenterna redovisar sitt arbete vid ett möte på kliniken vid kursens slut.

Examination

Tre moment ingår i examinationen:
1. Varje student förklarar innehållet i en artikel som är relevant för kursen för sin partner från den andra yrkesgruppen. Uppgiften rapporteras skriftligen till kursansvarig.
2. Skriftlig rapport angående utredning och behandling av en patient författas först separat av varje student, sedan i slutet av kursen sammanfogas rapporten till en gemensam skrift.
3. Praktiken examineras i form av muntlig redovisning för kursens examinator och studenterna.

För godkänd kurs krävs fullgörande av studieuppgifter, godkänd examination och aktivt deltagande i seminariediskussioner och upplevelsebaserade övningar. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Vid frånvaro ankommer det på studenten att kontakta kursansvarig för eventuella ersättningsuppgifter.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m. m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Karolinska Institutet.

Kursen ersätter, och motsvarar till stora delar, kursen Stress, symptom och klinik - beteendemedicin i primärvården.

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Här visas enbart rekommenderade kursböcker. Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Handbook of behavioral medicine : methods and applications Steptoe, Andrew; Freedland, Kenneth E; Poole, Lydia
Feldman, Mitchell D. Behavioral medicine : a guide for clinical practice
Behavior and medicine Behavior & medicine Stuber, Margaret L.; Wedding, Danny