Kursplan för

Examensarbete för masterexamen i logopedi, 30 hp

Degree Project for Masters Degree in Speech and Language Pathology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT13 , HT14 , HT17 , HT20
Kurskod
2QA143
Kursens benämning
Examensarbete för masterexamen i logopedi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-25
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Logopedexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet logopedi på avancerad nivå samt 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå inklusive vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- resonera kring olika typer av forskningsmetodik inom teoretisk och klinisk logopedisk forskning samt angränsande forskning inom lingvistik och psykologi

Färdighet och förmåga
- självständigt identifiera och formulera frågeställningar
- inom givna tidsramar planera, genomföra, sammanställa och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av ett vetenskapligt manuskript författat på engelska och avsett för publikation
- författa en projektansökan med den egna uppsatsen som bas för planerade fortsatta studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
- tillämpa etiska aspekter i en egen forskningsstudie
- beskriva implikationer av och nyttan med egna fynd
- reflektera över behov av fortlöpande kunskapsutveckling och fortsatt forskning

Innehåll

Studenten ska självständigt, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, utarbetande av frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien ska genomföras och manuset författas enskilt och på engelska. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Dessutom ska studenten författa en projektansökan med den egna studiens resultat som utgångspunkt.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är litteraturstudier, seminarier och handledning.

Examination

För godkänd kurs krävs att studenten presenterar och försvarar sin studie och sitt manuskript vid ett seminarium med en opponent. Vid större brister ges underkänt betyg. Mindre brister kan ev korrigeras efter examinators anvisningar. Den slutliga versionen ska vara i ett sådant skick att det kan sändas till en vetenskaplig tidskrift för bedömning.

En projektansökan med studien som grund, omfattande cirka 5 sidor, bedöms av examinator. Vid större brister ges underkänt betyg. Mindre brister kan ev korrigeras efter examinators anvisningar.

Möjlighet till examination finns enbart under en tremånadersperiod vid vårterminens slut. Om studenten får underkänt eller inte har färdigställt examensarbetet, är nästkommande möjlighet till examination under motsvarande tremånadersperiod året därpå.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska - men det skriftliga examensarbetet ska skrivas på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

I kursen ingår även aktuell litteratur inom valt projektområde.

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare
Irwin D , Pannbacker M, Lass N Clinical research methods in speech-language pathology and audiology