Kursplan för

Examensarbete för masterexamen i logopedi, 30 hp

Degree Project for Masters Degree in Speech and Language Pathology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT13 , HT14 , HT17 , HT20
Kurskod
2QA143
Kursens benämning
Examensarbete för masterexamen i logopedi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

  • För sökande med logopedexamen om 240 hp med examensarbete om 30 hp på avancerad nivå krävs ytterligare 30 hp, varav minst 15 hp ska vara på avancerad nivå. Av dessa 15 hp ska minst 7,5 hp vara i vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.
  • För sökande med logopedexamen om 240 hp från äldre utbildningsplan krävs det att minst 45 hp i logopedutbildningen är på avancerad nivå. Utöver detta krävs 30 hp, varav minst 15 hp ska vara på avancerad nivå. Av dessa 15 hp ska minst 7,5 hp vara i vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.
  • För sökande med logopedexamen om 180 hp krävs ytterligare 90 hp i avslutade kurser. Av dessa 90 hp ska 60 hp vara på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet logopedi, inklusive 7,5 hp vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- resonera kring olika typer av forskningsmetodik inom teoretisk och klinisk logopedisk forskning samt angränsande forskning inom lingvistik och psykologi

Färdighet och förmåga
- självständigt identifiera och formulera frågeställningar
- inom givna tidsramar planera, genomföra, sammanställa och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av ett vetenskapligt manuskript författat på engelska och avsett för publikation
- författa en projektansökan med den egna uppsatsen som bas för planerade fortsatta studier
- författa en sammanfattning på svenska avsedd för publikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
- tillämpa etiska aspekter i en egen forskningsstudie
- beskriva implikationer av och nyttan med egna fynd
- reflektera över behov av fortlöpande kunskapsutveckling och fortsatt forskning

Innehåll

Studenten ska självständigt, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, utarbetande av frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien ska genomföras och manuset författas enskilt och på engelska. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Studenten ska sammanfatta studien på svenska avsedd för en yrkesvetenskaplig eller populärvetenskaplig tidskrift. Dessutom ska studenten författa en projektplan med den egna studiens resultat som utgångspunkt.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är litteraturstudier, seminarier och handledning.

Examination

För godkänd kurs krävs att studenten presenterar och försvarar sin studie och sitt manuskript vid ett seminarium med en opponent. Vid större brister ges underkänt betyg. Mindre brister kan ev korrigeras efter examinators anvisningar. Den slutliga versionen ska vara i ett sådant skick att det kan sändas till en vetenskaplig tidskrift för bedömning.

En projektplan med studien som grund, omfattande cirka 3-5 sidor, bedöms av examinator. Vid större brister ges underkänt betyg. Mindre brister kan ev korrigeras efter examinators anvisningar.

En sammanfattning på svenska i skick att sändas till yrkestidskrift eller populärvetenskaplig tidskrift.

Möjlighet till examination finns enbart under en tremånadersperiod vid vårterminens slut. Om studenten får underkänt eller inte har färdigställt examensarbetet, är nästkommande möjlighet till examination under motsvarande tremånadersperiod året därpå.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningsspråk: svenska - men det skriftliga examensarbetet ska skrivas på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

I kursen ingår aktuell litteratur inom valt projektområde.

Fördjupningslitteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Irwin, David; Pannbacker, Mary H.; Lass, Norman J. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology
Greenhalgh, Trisha How to read a paper : the basics of evidence-based medicine