Kursplan för

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 15 hp

Physiotherapy in Neurological Disability, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT20 , VT24
Kurskod
2QA144
Kursens benämning
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-02-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska
- kunna analysera, bedöma och värdera fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med neurologiska funktionshinder,
- kunna argumentera för såväl fördelar som nackdelar med olika fysioterapeutiska metoder vid neurologiska funktionshinder samt föreslå behandling för olika patientfall,
- uppnå fördjupade kunskaper i samt självständigt demonstrera ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till ett valfritt ämnesområde inom kursens ram, samt
- visa färdighet att kommunicera detta muntligt och skriftligt till övriga studenter på kursen.

Innehåll

Kursen behandlar nervsystemets funktion, fysioterapi vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar och ryggmärgsskador.

Arbetsformer

Samtliga i kursen ingående moment utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Kursen består av föreläsningar (1/3), laborationer, seminarier, grupparbeten, enskilda uppgifter inkl. skriftliga och muntliga förhör (2/3).

Närvaro krävs vid schemalagda kursträffar. Frånvaro kompenseras av den studerande med skriftliga ersättningsuppgifter avseende de lärandeaktiviteter som man är frånvarande från.  Mellan kursträffarna finns tid för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter, samt uppgifter på kurswebben.

Examination

Formerna för examination är:
a) aktivt deltagande i föreläsningar/seminarier och vid laborationer med muntlig redovisning av arbetsfrågor,
b) skriftlig och muntlig redovisning av patientfall enligt casemetoden samt aktivt deltagande i caseseminarier,
c) skriftlig och muntlig redovisning av enskilda uppgifter om mätmetoder och behandlingsmetoder samt aktivt deltagande i mätmetod- och litteraturseminarier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie seminarium kan göra kompletteringar på de enskilda skriftliga inlämningsuppgifterna vid ytterligare fem inlämningstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering sker skriftligt och muntligt två gånger under kursen samt med Karolinska Institutets gemensamma kursutvärdering efter genomförd kurs.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Borg, Jörgen Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
McDowell, Ian Measuring health : a guide to rating scales and questionnaires
Neurologi Fagius, Jan; Aquilonius, Sten-Magnus
Shumway-Cook, Anne; Woollacott, Marjorie H. Motor control : translating research into clinical practice