Kursplan för

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 15 hp

Physiotherapy in Neurological Disability, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT20 , VT24
Kurskod
2QA144
Kursens benämning
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-02-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-09-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska

  • kunna analysera, bedöma och värdera fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med neurologiska funktionshinder
  • kunna argumentera för såväl fördelar som nackdelar med olika fysioterapeutiska metoder vid neurologiska funktionshinder samt fatta beslut utifrån ett socialt och professionellt sammanhang
  • uppnå fördjupade kunskaper i samt självständigt demonstrera ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till ett valfritt ämnesområde inom kursens ram
  • visa färdighet att kommunicera detta muntligt och skriftligt till övriga studenter på kursen.

Innehåll

Kursen behandlar nervsystemets funktion, fysioterapi vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar och ryggmärgsskador.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar (1/3), seminarier, grupparbeten, skriftliga och muntliga enskilda uppgifter (2/3). Mellan kursträffarna finns tid för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter, samt uppgifter på  lärplattformen.

Examination

Den slutliga examinationen består av skriftlig och muntlig redovisning av enskild uppgift, samt aktivt deltagande i seminarium om samma uppgift.

Närvaro krävs vid schemalagda kursträffar. Frånvaro kompenseras av den studerande med skriftliga ersättningsuppgifter avseende de lärandeaktiviteter som man är frånvarande från.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie seminarium kan göra kompletteringar på de enskilda skriftliga inlämningsuppgifterna vid ytterligare fem inlämningstillfällen.  

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Därefter ges möjlighet till examination vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fattar beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntande färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

​Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Den kurslitteratur som används i kursen består av vetenskapliga artiklar till varje kurstillfälle