Kursplan för

Magnetisk resonanstomografi, 30 hp

Magnetic resonance tomography, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT14 , VT15 , VT19 , HT23 , HT24
Kurskod
2QA146
Kursens benämning
Magnetisk resonanstomografi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-02-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Moment 1:

 • förklara fysikaliska principer och den tekniska uppbyggnaden för magnetresonans
 • feflektera och förklara sambandet mellan inställningsparametrar, inklusive administration av kontrastmedel och optimering av bildkvaliteten i relation till kliniska frågeställningar
 • förklara avancerade sekvenser i förhållande till frågeställning 
 • beskriva aktuella behandlingsformer inom magnetresonanstomografi
 • förklara MR-säkerhetsrelaterade frågor utifrån de tekniska och fysikaliska principerna, samt reflektera, förebygga, anpassa och tillämpa detta för att öka säkerheten 
 • förklara vilken roll artificiell intelligens (AI) har för magnetresonans för att förbättra diagnostisk noggrannhet, inklusive hur AI kan användas för att förbättra bildrekonstruktion, analys och tolkning samt hur AI implementeras i ändvändande vid patientundersökning

Moment 2:

 • tillämpa fördjupade anatomiska och fysiologiska kunskaper och patofysiologi samt att kunna beskriva med medicinsk terminologi hur patologin diagnostiseras i bildmaterialet
 • relatera individanpassad undersökningsmetod samt protokoll utifrån patientens patologi 
 • förklara sambandet mellan patologi och relaterade post-processingsmetoder
 • relatera konstrastmedelsanvändning utifrån patofysiologi och protokollanpassning 
 • tillämpa inhämtade kunskaper i kliniska situationer och inom modaliteten magnetresonans

Moment 3:

 • beskriva olika typer av databaser, och identifiera relevanta sökstrategier
 • redogör forskningsetiska överväganden i samband med datainsamling och analys inom samtliga former av vetenskapliga studier
 • kritiskt granska och göra en litteraturöversikt samt reflektera över sammanställningen för aktuell metod
 • tillämpa metodiken för en litteraturöversikt genom att utifrån en given frågeställning
 • bedöma generaliserbarheten av resultaten och tillämpa detta som bas för den fortsatta egna kunskapsutvecklingen

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment

Teknik och fysikaliska principer, 10.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet syftar till att ge fördjupade kunskaper om den tekniska uppbyggnaden och funktionen av ett magnetkamerasystem, MR-miljön, inställningsparametrar, grund- samt avancerade sekvenser, fenomenet kärnspinnsresonans och hur protokollen kan anpassas för att optimera bildkvalitén för olika kliniska frågeställningar.

Momentet kommer också ge dig kunskaper om administrering av kontrastmedel för optimala bilder, möjligheter och begränsningar, och därmed förknippade risker, kontrastmedelsreaktioner samt inlagring

Momentet innefattar även olika behandlingsformer i samband med magnetresonansundersökningar.

MR-säkerhetsrelaterade kunskaper gällande de 3 fältens risker, att förstå SAR, B1+rms samt inställningsparametrar och dess påverkan på bilden, vidare ge kunskap och förståelse kring MR-säkerhetsförbebyggande åtgärder, agerande vid uppkomst av MR-säkerhetsrelaterade skador och tillämpa detta för att minimera risker samt att öka säkerheten hos såväl patienter som personal.

I momentet kommer också ges en förklaring till vilken roll artificiell intelligens (AI) har för magnetresonans, både för att utföra en undersökning, förbättra bildrekonstruktion, analys av bildkvalitet samt bilddiagnostisk noggrannhet.

Inom laborationsdelen av momentet kommer bildoptimering och bildkvalitet gås igenom, hur man kan påverka detta med olika inställningsparametrar, även förståelse för magnetfälten utifrån ett MR-säkerhetsperspektiv kommer att ges.

Patofysiologi och undersökningsmetodik, 12.0 hp

Betygsskala: GU

Moment två knyter an till inhämtade kunskaper från moment 1.

Momentet innehåller en fördjupning utifrån patofysiologi av ortopedi, buk, hjärta, samt huvud/hals och hur dessa diagnostiseras i bildmaterialet. Även att kunna beskriva de olika patologierna i bildmaterialet med medicinsk terminologi. Därtill val av sekvenser samt specifik protokollanpassning utifrån patologi samt relaterade post- processingsmetoder

I detta moment kommer även olika sorters kontrastmedel relaterade till specifik patologi och metod utifrån patofysiologi samt protokollanpassning gås igenom.

I momentet ges även föreläsning om bröst och barn neuroradiolog samt 7T i kliniskt och forskningssyfte.

För att få fördjupning i den magnet resonanstomografiska metodiken genomförs verksamhets integrerat lärande vid magnet resonans sektion (1 hp av momentet).

Litteratursammanställning, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Under kursen presenteras olika sökstrategier såväl som den medicinska historien med fokus på radiografins utveckling. Det radiografiska kunskapsområdet och aktuella forskningsfrågor inom detta område tas upptill diskussion. Föreläsningar om vetenskapliga metoder, samt forskningsetik ges. Kursen avslutas med en genomgång och studenten ska sammanställa resultat från  publicerad forskning.

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshop, seminarier, studieuppgifter och enskilt skriftligt arbete.
För att fördjupa och bredda sin erfarenhet i metodikinnehållet moment 2 erbjuds verksamhetsintegrerat lärande (VIL), detta planeras i samråd med ansvarig lärare.
Workshops, seminarier, studieuppgifter och fältstudier är obligatoriska delar. I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriska delar.

Examination

Moment 1 examineras genom individuell skriftlig eller muntlig examination samt examinationsseminariet. 
Moment 2 examineras genom individuell skriftlig alternativt muntlig tentamen, tentamen är i två delar - en på vårterminen och en på höstterminen. Båda tentamina ska vara godkända för att bli godkänd på kursen. Även studieuppgifter och VIL skall vara genomfört för att bli godkänd på kursen.
Moment 3 examineras genom skriftlig sammanställning och muntlig presentation.

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på workshops, VIL, studieuppgifter, seminarier och enskilt arbete samt godkänd individuell skriftlig tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Teknik och fysikaliska principer

Obligatorisk litteratur

McRobbie, Donald W.; Moore, Elizabeth A.; Graves, Martin J MRI from picture to proton

Rekommenderad litteratur

Westbrook, Catherine; Talbot, John MRI in practice

Patofysiologi och undersökningsmetodik

Obligatorisk litteratur

Puls, Ralf. Whole-body MRI Screening Hosten, Norbert.
Roth, Christopher G.; Deshmukh, Sandeep Fundamentals of Body MRI
Carlos Zamora; Mauricio Castillo Neuroradiology Companion: Methods, Guidelines, and Imaging Fundamentals
What’s New for Clinical Whole-body MRI (WB-MRI) in the 21st Century Tunariu, Nina; Blackledge, Matthew; Messiou, Christina; Petralia, Giuseppe; Padhani, Anwar; Curcean, Sebastian; Curcean, Andra; Koh, Dow-Mu 93 (2020) :1115, s. 20200562

Boken Whole-body MRI Screening finns även som bok från 2016. Du kan välja vilken bok du använder.

Litteratursammanställning

Obligatorisk litteratur

Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning