Kursplan för

Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, 15 hp

Psycho-Educational Groups and Group Counselling in Health Care, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT14 , HT15 , HT16 , HT20
Kurskod
2QA199
Kursens benämning
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-12-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen eller minst 240 hp från utbildning som leder till psykologexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att öka studenternas förmåga att leda olika typer av gruppbehandlingar och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet och företagshälsovård. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna förstå och bedöma gruppdynamik och grupprocesser samt praktiskt tillämpa gruppterapeutiska framgångsfaktorer. Kursen ska även ge en ökad förståelse för och erfarenhet av interprofessionell samverkan vid gruppledarskap.

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:
 • planera, genomföra och utvärdera gruppbehandling/gruppaktivitet utifrån en bestämd grupp.eller deltagares behov och den egna yrkesprofessionens kompetens samt anpassa den till organisatoriska förutsättningar
 • redogöra för och tillämpa gruppterapeutiska framgångsfaktorer med utgångspunkt i befintlig evidens och beprövad erfarenhet
 • redogöra för hindrande och underlättande faktorer för kommunikation i gruppen samt tillvarata gruppens inneboende kreativitet och dialog gruppdeltagarna emellan
 • reflektera över hur det egna ledarskapet påverkar gruppens arbete/utveckling
 • dokumentera, analysera och teoretisk förankra gruppens betydelse för gruppdeltagarnaskänsla av kompetens och upplevelse av hälsa
 • motivera för och visar förmåga till interprofessionell samverkan vid gruppbehandling
 • reflektera över sitt eget lärande och sina möjligheter och begränsningar i behandlingssituationen samt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Grundläggande kunskaper i gruppbehandling, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 innehåller:
 • Gruppdynamik och grupprocesser i samtalsgrupper, aktivitetsgrupper såväl som i rörelsegrupper eller andra konstnärliga behandlingsgrupper.
 • Gruppledarens roll med särskilt fokus på rollfördelning vid interprofessionell samverkan och delat gruppledarskap.
 • Gruppterapeutiska faktorer, såsom grupplärande och gruppallians.
 • Gruppers terapeutiska effekter samt gränsdragning mellan psykoedukation i grupp och gruppsykoterapi.
 • Empowerment och förändringsprocesser.
 • Genus och kulturella aspekters påverkan på gruppdynamik och grupprocesser.
 • Orientering om aktuell forskning inom gruppbehandling, metoder för kvalitetssäkring och kliniska utvärderingsinstrument.


Handledning på gruppledarskap, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 innehåller:
 • Handledning på att leda en gruppbehandling/gruppaktivitet, vilket kan ske på den egna arbetsplatsen inom vården, kommunal verksamhet eller företagshälsovård.
 • Deltagande i reflektionsgrupp. I reflektionsgruppen får studenten erfarenhet av att själv vara gruppmedlem med möjlighet att uppmärksamma och reflektera över reflektionsgruppens processer och utveckling av den egna gruppledarrollen. Deltagandet ger även erfarenhet av hur en gruppledare kan förhålla sig i olika situationer (modellinlärning) och möjlighet att, med andra i kursen, dela erfarenheter och upplevelser kring utbildningen t.ex. om strukturer som hindrar eller främjar lärandet.


Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier samt deltagande i reflektionsgrupp och handledning på att leda en grupp, t.ex. aktivitetsgrupp, behandlingsgrupp, samtalsgrupp, patientundervisning i grupp, stödgrupp för anhöriga eller självhjälpsgrupp.

Studenten ska leda en grupp/gruppaktivitet under kursens gång på ca 6-8 gånger, om möjligt på studentens ordinarie arbetsplats. Interprofessionell samverkan och delat gruppledarskap förordas.

Stor vikt läggs vid interprofessionellt och upplevelsebaserat lärande och aktivt kunskapssökande. Peer review och interaktiv diskussion på lärplattformen PingPong tillämpas i arbetet med det skriftliga fördjupningsarbetet.

Handledning sker i tvärprofessionella grupper om 4-5 deltagare. Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bedöms fortlöpande i samband med handledningen på genomförandet av gruppbehandlingen. För att kursansvariga lärare ska kunna göra nämnda bedömningar gäller obligatoriskt deltagande vid handledningen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.  

Examination

Moment 1
Skriftligt fördjupningsarbete på valfritt tema där kurslitteraturen integreras med reflektioner kring egna erfarenheter under kursen. Fördjupningsarbetet kan skrivas i grupper om två men diskuteras och försvaras enskilt vid ett muntligt seminarium.

Moment 2
Skriftlig rapport och processbeskrivning av den genomförda gruppbehandlingen. Vid bedömning av rapporten läggs vikt vid reflektioner kring det egna gruppledarskapet och motivation för interprofessionell samverkan samt en teoretisk förankring i den aktuella kursens litteratur såväl som i den egna yrkesprofessionens kunskapsområde. Rapporten diskuteras och försvaras vid ett muntligt seminarium.

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Därefter ges möjlighet till examination vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fattar beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntande färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av två år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska.


Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar och ytterligare litteratur kan tillkomma utifrån föreläsares anvisningar.

Bieling, Peter J.; McCabe, Randi E.; Antony, Martin M Kognitiv beteendeterapi i grupp Zetterström, Gun
Brown, Nina W. Psychoeducational groups : process and practice
Sandahl, Christer Gruppens potential : att leda och utveckla gruppbehandling
Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar

Fördjupningslitteratur

Litteratur som kan vara av intresse beroende på yrkesprofession alternativt fördjupningsarbete/inriktning på gruppbehandling i klinik.

Cole, Marilyn B. Group dynamics in occupational therapy : the theoretical basis and practice application of group intervention
Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier Englund, Birgitta
Whitaker, Dorothy Stock Using groups to help people