Kursplan för

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Teaching and Learning in Higher Education for Health Care Professionals, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT14 , HT15 , HT17 , VT20
Kurskod
2QA211
Kursens benämning
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicinsk pedagogik 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-01-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att fördjupa den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha utvecklat kompetens att:
- i en undervisnings-/handledningssituation kunna tillämpa samhällets mål och regelverk för högskoleutbildning,
- i en undervisnings-/handledningssituation i vården kunna tillämpa teoretiska kunskaper om studentens lärande,
- beskriva principer för, samt kritiskt analysera exempel på planering, genomförande, examinering och utvärdering av målstyrt lärande i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning,
- reflektera över hur olika pedagogiska metoder kan stimulera och stödja studenters lärande i professionsspecifika såväl som i interprofessionella studentgrupper,
-  ge, ta och reflektera kring konstruktiv återkoppling samt göra en rättsäker bedömning av students prestation såväl formativ som summativ.
- analysera och reflektera över egen och andras professionella lärar-/handledarroller i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning samt värdegrundsfrågor såsom etik och lika villkor/likabehandlng i undervisning/handledning
- kunna identifiera, beskriva, analysera och formulera förslag till vidareutveckling av lärsituationer i vården  genom att tillämpa och reflektera kring pedagogiska teorier och vetenskapliga rön om lärande.

Innehåll

Kursen omfattar pedagogisk fördjupning utifrån olika perspektiv samt en integrerande examinationsuppgift.

Förutsättningar och möjligheter för lärande omfattar samhällets mål, regelverk som styr högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården och hur dessa påverkar den verksamhetsförlagda utbildningen. Pedagogiska teorier, interprofessionell utbildning, lärmiljöns betydelse samt utbildningsstrategier kommer att belysas.

Design för studentens lärande omfattar reflektion och återkoppling utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att pröva olika pedagogiska metoder som stöder ett studentaktivt lärande i såväl den yrkesspecifika som den den interprofessionella kliniska miljön. Formativ och summativ bedömning.

Den professionella lärarens och handledarens olika roller belyses (pedagog, ledare och professionell medarbetare i vården t.ex.). Handlednings- och undervisningsformer,betydelsen av lärares akademiska förhållningssätt, lika villkor/likabehandling i undervisning. 

Löpande studieuppgifter i nätplattformen CANVAS.

Arbetsformer

Kursen löper över en termin och bedrivs delvis som självstudier med stöd av web-baserad lärplattform (CANVAS). Den hålls samman av seminarier, översiktsföreläsningar, gruppdiskusioner. Deltagarna får under kursen möjlighet att tillämpa olika pedagogiska metoder bl.a. casepedagogik och kamratbedömning, att ge och ta konstruktiv återkoppling, interaktivt lärande,diskussionsforum på web-baserade lärplattform mm. I kursen ingår att läsa och kommentera pedagogiska artiklar, att reflektera och formulera sig i tal och skrift kring pedagogiska frågor kopplade till lärprocesser i vården samt att synliggöra och ge förslag till utveckling av lärsituationer i den egna arbetsmiljön.

Sammanlagt ingår tio obligatoriska schemabundna dagar. Utöver dessa tillfällen tillkommer egen tid för inläsning av litteratur samt genomförande av i kursen ingående uppgifter enskilt eller i grupp. Deltagarna förväntas arbeta med dessa delar lokalt, eller via lärplattform.

Obligatorisk närvaro: Närvaro vid samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och ansvarig lärare angående komplettering.

Examination

- Deltagarna kommer att få planera, genomföra, bedöma och utvärdera ett undervisningsmoment som redovisas muntligt och skriftligt samt återkoppla på kurskamrats arbete.
- Valbar uppgift inom pedagogisk metod. Deltagarna genomför och redovisar en valbar uppgift inom ett av kursens teman.

- Slutexamination med en individuell skriftligt arbete av en  s.k Critical Incident Analysis (CIA). Det innebär att deltagarna väljer en kritisk incident eller problematisk undervisningssituation som inträffat i den egna verksamheten och formulerar självständigt en rapport. Detta arbete utgörs av en kritisk analys (CIA) som beskriver händelseförloppet, definierar problemet och utmynnar i en handlingsplan för att förbättra lärandet för studenter i verksamheten. Arbetet ska utformas i enlighet med fastställda kriterier och baseras på relevant medicinsk pedagogisk beprövad erfarenhet, teori och forskning. Under det avslutande examinationsseminariet presenterar deltagarna sitt arbete såväl skriftligt som muntligt och ger konstruktiv återkoppling på kurskamrats arbete.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlijer från Styrelsen för Utbildning

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR TILLKOMMER

Biggs, John B.; Tang, Catherine So-Kum Teaching for quality learning at university : what the student does

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Pedagogik för sjuksköterskor Sandberg, Håkan