Kursplan för

Sexualmedicin - en introduktion, 15 hp

Sexual medicine - an introduction, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT18
Kurskod
2QA226
Kursens benämning
Sexualmedicin - en introduktion
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-01-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-12-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Det övergripande målet är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för mänsklig sexualitet, de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen samt olika kliniska interventioner och behandlingsprinciper.

Studenten ska kunna
- analysera genusperspektivets betydelse för sexualitet.
- identifiera väsentliga bio-psyko-sociala faktorer och deras betydelse för sexuell funktion och dysfunktion hos patienter och närstående.
- ställa korrekt differentialdiagnos mellan sexuella dysfunktioner och känna till de viktigaste behandlingsstrategierna. 
- känna igen mindre vanliga frågeställningar inom ämnesområdet samt ha kunskap om arbetsfördelningen mellan olika vårdnivåer i handläggningen av sexualmedicinska problem.
- kritiskt granska och värdera kliniska frågeställningar baserat på evidens.

Studenten ska förstå
- samband mellan den kliniska symptombilden och bakomliggande etiologi såväl vid hälsa som vid somatisk sjukdom/skada.
- prognos samt principer för utredning och behandling vid de vanligaste sexuella problemen hos kvinnliga och manliga patienter.
- betydelsen av samverkan med kollegor och andra vårdgivare för patientsäker och effektiv utredning och behandling.

Studenten ska visa förmåga att
- ta anamnes som innehåller, för de olika sexualmedicinska diagnoserna, adekvat nödvändig och viktig information.
- förmedla ett professionellt bemötande, arbeta patientcentrerat, kunna ge förklaringar, råd, instruktioner och ordinationer till patient och partner.
- korrekt prioritera utredningar och behandlingsstrategier vid olika sexualmedicinska diagnoser, samt formulera mål och handlingsplaner.
- med ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt identifiera och diskutera etiska problem och konsekvenser av egna och andras agerande i kliniska situationer.


 

Innehåll

Kursen fokuserar på individuella, parrelaterade och könsspecifika aspekter av människans sexualitet. Medicinska, psykologiska och sociala vetenskaper används som bakgrund till de tillstånd, sjukdomar och skador vilka i sig själva eller som en följd av behandling kan leda till sexuell problematik. Kunskap om och förståelse för de vanligaste sexualmedicinska problemen samt kliniska interventioner och behandlingsprinciper är i centrum.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten (inkluderande ett studiebesök) och gemensamma diskussioner.

Examination

Examination sker genom deltagande i studiebesök och muntlig redovisning samt individuell skriftlig hemtentamen med redovisning och opponering.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Sexualitetsstudier Plantin, Lars; Månsson, Sven-Axel
Av kursledningen godkänt utdelat material, framförallt vetenskapliga artiklar från tidskrifter tillkommer