Kursplan för

Sexualmedicin - en introduktion, 15 hp

Sexual medicine - an introduction, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT18 , VT23
Kurskod
2QA226
Kursens benämning
Sexualmedicin - en introduktion
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-01-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-09-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Det övergripande målet är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för mänsklig sexualitet, de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen samt olika kliniska interventioner och behandlingsprinciper.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • analysera genusperspektivets betydelse för sexualitet
 • identifiera väsentliga bio-psyko-sociala faktorer och deras betydelse för sexuell funktion och dysfunktion hos patienter och närstående
 • ställa korrekt differentialdiagnos mellan sexuella dysfunktioner och känna till de viktigaste behandlingsstrategierna
 • känna igen mindre vanliga frågeställningar inom ämnesområdet samt ha kunskap om arbetsfördelningen mellan olika vårdnivåer i handläggningen av sexualmedicinska problem
 • kritiskt granska och värdera kliniska frågeställningar baserat på evidens

Efter genomgången kurs ska studenten förstå

 • samband mellan den kliniska symptombilden och bakomliggande etiologi såväl vid hälsa som vid somatisk sjukdom/skada
 • prognos samt principer för utredning och behandling vid de vanligaste sexuella problemen hos kvinnliga och manliga patienter
 • betydelsen av samverkan med kollegor och andra vårdgivare för patientsäker och effektiv utredning och behandling

Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att

 • ta anamnes som innehåller, för de olika sexualmedicinska diagnoserna, adekvat nödvändig och viktig information
 • förmedla ett professionellt bemötande, arbeta patientcentrerat, kunna ge förklaringar, råd, instruktioner och ordinationer till patient och partner
 • korrekt prioritera utredningar och behandlingsstrategier vid olika sexualmedicinska diagnoser, samt formulera mål och handlingsplaner
 • med ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt identifiera och diskutera etiska problem och konsekvenser av egna och andras agerande i kliniska situationer

 

Innehåll

Kursen fokuserar på individuella, parrelaterade och könsspecifika aspekter av människans sexualitet. Medicinska, psykologiska och sociala vetenskaper används som bakgrund till de tillstånd, sjukdomar och skador vilka i sig själva eller som en följd av behandling kan leda till sexuell problematik. Kunskap om och förståelse för de vanligaste sexualmedicinska problemen samt kliniska interventioner och behandlingsprinciper är i centrum.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten (inkluderande ett studiebesök) och gemensamma diskussioner. 
Obligatoriskt deltagande i seminarier och grupparbeten.

 

Examination

Examination sker genom deltagande i studiebesök och muntlig redovisning samt individuell skriftlig hemtentamen med redovisning och opponering.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Vid underkänt betyg på praktiskt moment har studenten rätt att genomgå examination av det momentet ytterligare en gång.
Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för försening. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

 

 

 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 2XX069 Sexualmedicin - en introduktion, 15hp

Litteratur och övriga läromedel

Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Sexualitetsstudier Plantin, Lars; Månsson, Sven-Axel
Sexologi : Faglige perspektiver på seksualitet Graugaard, Christian; Giraldi, AnnaMaria; Møhl, Bo
Sexologi för psykologer och psykoterapeuter Lindberg, Lennie
Av kursledningen godkänt utdelat material, framförallt vetenskapliga artiklar från tidskrifter tillkommer