Kursplan för

Arbetsfysiologi och ergospirometri, 7,5 hp

Exercise Physiology and Cardiopulmonary Exercise Test, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT22
Kurskod
2QA240
Kursens benämning
Arbetsfysiologi och ergospirometri
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-02-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2021-08-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom biomedicinska analytikerprogrammet. Alternativt 120 hp från läkar-, sjuksköterske- eller fysioterapeutprogrammet eller 120 hp inom idrottsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utifrån tidigare utbildning inom hälso- och sjukvård och egna  yrkesmässiga erfarenheter av kardiopulmonella funktionsmätningar, ska erhålla en fördjupad och breddad kunskap och förståelse för arbetsfysiologi samt det diagnostiska metodområdet ergospirometri. Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • Beskriva hur kroppens organsystem anpassar sig på kort och lång sikt till fysiskt arbete
 • Beskriva kroppens energiutnyttjande vid olika intensitet av fysiskt arbete
 • Redogöra för hur olika faktorer såsom ålder, kön, hög höjd och träning påverkar syreupptag och arbetskapacitet samt vad som kan begränsa maximalt syreupptag
 • Beskriva på vilka olika sätt aerob arbetsförmåga kan mätas
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för ergospirometri samt vilken information en ergospirometri ger
 • Redogöra för hur såväl träningsgrad som patologiska tillstånd påverkar resultatet av ergospirometri
 • Kunna beskriva och visa förståelse för hur standardiserad och utvidgad ergospirometri används i  diagnostik och vid uppföljning vid olika patofysiologiska tillstånd

Färdighet och förmåga:

 • Översiktligt kunna diskutera hur såväl variationer inom normalfysiologi samt patofysiologiska förlopp påverkar den fysiska arbetsförmågan
 •  Analysera och problematisera kring för- och nackdelar med olika metoder för att mäta aerob arbetsförmåga
 • Beskriva genomförande samt kunna kvalitetsgranska en ergospirometri
 • Utifrån resultaten av en ergospirometrisk undersökning fastställa och beskriva de olika ingående  variablerna som används vid bedömning och kritiskt analysera resultatet ur fysiologisk och metodologisk synvinkel
 • Utvärdera resultatet och formulera bedömning av ergosirometri vid både normalfysiologi och olika patofysiologiska tillstånd

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Reflektera kring hållbar utveckling genom att resonera om det interprofessionella samarbetets betydelse för korrekt utredning och bedömning av undersökningsresultat

Innehåll

Kursens ger fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi och ergospirometri (arbetsprov med analys av andningsgaser). Denna metod ger information om kroppens kardiopulmonella potential och begränsande faktorer vid normalfysiologi och olika patologiska tillstånd. Kursen beskriver anpassning till akut och långvarigt fysiskt arbete. I kursen diskuteras bl a hur olika organsjukdomar och träning påverkar kroppens syreupptag och arbetsförmåga. Genomgång görs av olika arbetsfysiologiska tester med fokus på ergospirometri. Fall diskuteras under kursen i seminarieform. Studenterna tränas i att utvärdera och tolka resultaten från ergospirometrier. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och diskussioner on-line.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av web-baserade föreläsningar, uppgifter, övningar och diskussioner via läroplattform, samt live-seminarier.

Examination

Studenterna examineras med hjälp av aktivt deltagande på seminarier samt enskilda inlämningsuppgifter.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

En web-baserad kursutvärdering genomförs i slutet av kursen med återkoppling till studenterna.

Undervisningsspråk är på svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Wasserman, Karlman. Principles of exercise testing and interpretation : including pathophysiology and clinical applications
Kenney, W. Larry; Wilmore, Jack H.; Costill, David L. Physiology of sport and exercise
Luks, Andrew M.; Glenny, Robb W.; Robertson, H. Thomas. Introduction to Cardiopulmonary Exercise Testing
Inspelade föreläsningar samt ett urval av vetenskapliga artiklar tillkommer.