Kursplan för

Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Body composition from a clinical perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT21 , VT23
Kurskod
2QA243
Kursens benämning
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Klinisk medicinsk vetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden BioNut
Senast reviderad
2024-02-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller nutrition. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper inom ämnet kroppssammansättningsmetodik och dess praktiska tillämpning på vuxna, äldre och vid olika kliniska tillstånd.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för den fysiologiska innebörden av sarkopeni och dess funktionella konsekvenser, samt beskriva vad som kännetecknar primär och sekundär sarkopeni.
2) redogöra för kroppssammansättning hos den friska människans olika åldrar och vid olika kliniska tillstånd.
3) tillämpa vanliga metoder för att bedöma kroppssammansättning samt kunna redogöra för dessa metoders reliabilitet, validitet och lämplighet vid olika kliniska tillstånd.
4) förklara sambandet mellan energiomsättning (kost, fysisk aktivitet) och kroppssammansättning.
5) redogöra för hur olika slags interventioner (kost, fysisk aktivitet) påverkar kroppssammansättning vid åldrande och vid olika kliniska tillstånd

Innehåll

Kursen innehåller: a) en fördjupning i tillståndet sarkopeni, b) hur kroppen påverkas av kost, fysisk aktivitet, åldrande och olika kliniska tillstånd, c) metoder att bedöma kroppssammansättning såsom hudvecksmätning, bioimpedans, BodPod och DEXA. Metodiken appliceras på vuxna, äldre och olika kliniska tillstånd.

Arbetsformer

Kursen omfattar obligatoriska undervisnings- och examinationstillfällen. Arbetsformerna består av föreläsningar, laborationer, individuella arbeten, grupparbeten, gruppdiskussioner samt litteraturstudium.

Examination

Lärandemålen examineras med en individuell inlämningsuppgift bestående av ett patientfall där studenten för ett teoretiskt och kliniskt resonemang kring metoder för att mäta kroppssammansättning och sarkopeni, samt tolkar resultaten och ger förslag på intervention i förhållande till diagnos. Inlämningsuppgiften redovisas och diskuteras på ett seminarium där studenterna är varandras opponenter.

Vid underkänt resultat kan den individuella uppgiften kompletteras till godkänt. Uppgiften kan lämnas in maximalt ytterligare fem gånger. Om studenten har genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Om studenten inte har lämnat in komplettering inom angiven tid ges betyg U. En student vars examinationsuppgift har blivit underkänd två gånger har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Obligatoriskt deltagande:
Deltagande i de obligatoriska undervisnings- och examinationstillfällen är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången höstterminen 2021. Examination enligt denna kursplan ges sista gången höstterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska. Vissa föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser: 2QA185, Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7.5 hp samt 4KL030, Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7.5 hp

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Näringslära för högskolan Berg, Christina; Ellegård, Lars; Larsson, Christel
Sobotka, Luboš Basics in clinical nutrition

Rekommenderad websida

Grundläggande information om kroppssammansättning och mätmetoder:
https://dapa-toolkit.mrc.ac.uk/anthropometry/introduction/anthropometry

Övrig rekommenderad litteratur

Den rekommenderade litteraturen består även av olika vetenskapliga artiklar som förmedlas via kursens websida och kursens lärplattform.