Kursplan för

Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Body composition from a clinical perspective, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT21
Kurskod
2QA243
Kursens benämning
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Klinisk medicinsk vetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden BioNut
Senast reviderad
2021-03-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller nutrition. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper om ämnesområdet kroppssammansättningsmetodik och dess praktiska tillämpning på vuxna, äldre och vid olika kliniska tillstånd.

Efter avslutad kurs ska studenten
1) självständigt kunna redogöra för vad sarkopeni innebär fysiologiskt och för funktion, vidare att beskriva vad som kännetecknar primär och sekundär sarkopeni.
2) självständigt kunna redogöra för kroppssammansättning hos den friska människans olika åldrar och vid olika kliniska tillstånd
3) självständigt kunna tillämpa några av de metoder som finns för att bedöma kroppssammansättning samt kunna redogöra för dessa metoders reliabilitet, validitet och lämplighet vid olika kliniska tillstånd
4) självständigt kunna förklara sambandet mellan energiomsättning (kost, fysisk aktivitet) och kroppssammansättning.
5) självständigt kunna redogöra för hur olika slags interventioner (kost, fysisk aktivitet) påverkar kroppssammansättning vid åldrande och vid olika kliniska tillstånd

Innehåll

Kursen innehåller a) en fördjupning i tillståndet sarkopeni, b) hur kroppen påverkas av kost, fysisk träning, åldrande och olika kliniska tillstånd, c) Metoder att bedöma kroppssammansättning såsom hudvecksmätning, bioimpedans, BodPod och DEXA. Metodiken appliceras på vuxna, äldre och olika kliniska tillstånd.

Arbetsformer

Kursen omfattar tre kurstillfällen. Mellan kurstillfällena får studenterna två problemorienterade uppgifter att lösa och diskutera. Feedback på dessa ges av kurslärarna. I det sista kurstillfället ingår examination. Arbetsformerna är föreläsningar och lärandeaktiviteter såsom laborationer, grupparbeten, gruppdiskussioner samt litteraturstudium.

Examination

Lärandemålen examineras med en inlämningsuppgift av ett patientfall innehållande teoretiskt och kliniskt resonemang kring metoder att mäta kroppssammansättning och sarkopeni, tolkning av resultat och förslag på intervention i förhållande till diagnos. Inlämningsuppgiften redovisas och diskuteras på ett seminarium där studenterna är varandras opponenter.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av bland annat skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska. Vissa föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurser är helt överlappande: 2QA185, Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7.5 hp samt 4KL030, Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7.5 hp 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Näringslära för högskolan : från grundläggande till avancerad nutrition Abrahamsson, Lillemor
Sobotka, Luboš Basics in clinical nutrition

Rekommenderad websida

Grundläggande information om kroppssammansättning och mätmetoder:
https://dapa-toolkit.mrc.ac.uk/anthropometry/introduction/anthropometry

Övrig rekommenderad litteratur

Den rekommenderade litteraturen består även av olika vetenskapliga artiklar som förmedlas via kursens websida och kursens lärplattform.