Kursplan för

Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv, 15 hp

Ageing and Health From an Interprofessional Perspective, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17
Kurskod
2QA255
Kursens benämning
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • diskutera olika faktorer som påverkar hälsa och livskvalitet hos äldre personer, med stöd av vetenskapligt underlag och annan relevant litteratur utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv
  • redogöra för den egna yrkesrollen och kompetensområdet i relation till andra professioner samt reflektera över hur olika professioner kan bidra till äldres hälsa.
  • skapa en plan för en interprofessionell och hälsofrämjande intervention riktat till en äldre individ eller grupp och argumentera för denna utifrån ett evidensbaserat perspektiv.
  • analysera komplexa företeelser som samsjuklighet hos äldre och reflektera över konskevenser för rehabilitering, inkluderat bemötande och samverkan.
  • utifrån uppsatta rehabiliteringsmål presentera förslag på vägledning och arbetsfördelning i relation till andra professioner och vårdpersonal samt diskutera dess möjligheter och begräsningar i relation till författningen om delegering av arbetsuppgifter.
  • identifiera utmaningar med och möjligheter till interprofessionell samverkan och diskutera det i relation till målet optimal hälsa för äldre.

Innehåll

Fokus läggs på ett hälsofrämjande förhållningssätt och evidensbaserat arbetssätt. Kursen belyser normalt åldrande och äldres villkor ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Vanligt förekommande sjukdomar hos den åldrande människan och därav följande funktionshinder studeras och särskild tonvikt läggs på den komplexitet som ofta uppstår då en individ drabbas av flera hälsoproblem. Hälsoprofessionernas olika roller samt teamarbete, organisation och samverkansformer mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst belyses. Kognitiva sjukdomar liksom bemötande av personer med demens belyses, anhörigas situation och roll diskuteras.
 

Arbetsformer

I kursen är i huvudsak distansbaserad med olika typer av arbetsformer såsom inspelade föreläsningar och annan media, e-seminarier, arbete utifrån uppgifter, litteratursökning och rapportskrivande. Ett fåtal fysiska träffar ingår, dessa är obligatoriska. Samtliga i kursen ingående moment utgår ifrån ett frågestyrt och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.
 

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig fördjupningsuppgift samt muntlig redovisning, inlämning och redovisning av studieuppgifter. Utöver detta krävs aktivt deltagande i grupparbeten och obligatoriska moment (kursträffar). I händelse av frånvaro utförs extra skriftlig uppgift efter överenskommelse med kursansvarig.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som examenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examenstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examenstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Dehlin, Ove Gerontologi :b åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv
Gurner, Ulla; Thorslund, Mats Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre : om nödvändigheten av samordning
Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård Hertting, Anna; Kristenson, Margareta