Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi, 15 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Physiotherapy, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Kurskod
2QA257
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi eller sjukgymnastik. Därtill krävs 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska:

 • minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet fysioterapi eller sjukgymnastik,
 • minst 15 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är också att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi. Målet uppnås genom att studenten självständigt genomför, presenterar och försvarar ett examensarbete samt opponerar på ett annat examensarbete.

Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna

 • identifiera ett problemområde relaterat till fysioterapi och motivera valet utifrån ett patient- professions- och samhällsperspektiv,
 • planera och genomföra en vetenskaplig studie utifrån forskningsetiska principer och riktlinjer och inom givna tidsramar,
 • argumentera för vald design utifrån forskningsfråga, kritiskt analysera och diskutera studiekvalitet, samt kunna analysera resultatet i relation till relevant teori och aktuell evidens inom området samt i relation till professionens teoretiska referensram,
 • ge och ta emot konstruktiv feedback med syfte att hjälpa andra och för att själv utvecklas,
 • skriftligt och muntligt presentera och kommunicera vetenskapliga resultat samt anpassa presentationen för olika publik och sammanhang.

Innehåll

Kusen innehåller:

 • identifiering och avgränsning av relevant forskningsfråga
 • forskningsetiska överväganden
 • insamling, analys och sammanställning av data
 • författande av självständigt vetenskapligt arbete
 • presentation och försvar av examensarbete
 • opposition på annan students arbete

Arbetsformer

Handledning sker företrädesvis i seminarieform. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda, schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår.
 

Examination

Examinationen sker i tre steg:

 • det skriftliga examensarbetet bedöms av examinator utifrån fastställda bedömningskriterier
 • muntlig examination där studenten försvarar sitt arbete
 • muntlig examination där studenten opponerar på ett annat examensarbete

För godkänd kurs krävs att samtliga steg i examinationen är godkända. Betyg sätts av examinator.
För sent inlämnat examensarbete beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Begränsning av antalet provtillfällen:
För samtliga examinationer gäller att student har rätt att delta vid sammanlagt sex provtillfällen. 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Skrivregler för svenska och engelska från TNC
Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper
Ethics in qualitative research Mauthner, Melanie
Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran; Petersson, Bo Good research practice - what is it? : views, guidelines and examples
Creswell, John W.; Plano Clark, Vicki L Designing and conducting mixed methods research
Hulley, Stephen B. Designing clinical research
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Altman, Douglas G.; Gardner, M. J. q (Martin John) Statistics with confidence [Elektronisk resurs] b confidence intervals and statistical guidelines.
Handbook of health research methods : investigation, measurement and analysis Bowling, Ann; Ebrahim, Shah
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences
Pett, Marjorie A. Nonparametric statistics for health care research : statistics for small samples and unusual distributions
Streiner, David L.; Norman, Geoffrey R. Health measurement scales : a practical guide to their development and use
Vittinghoff, Eric Regression methods in biostatistics : linear, logistic, survival, and repeated measures models
Dahlberg, Karin Reflective Lifeworld Research
Krippendorff, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Morse, Janice M; Field, Peggy-Anne; Field, Peggy-Anne. t Nursing research Qualitative research methods for health professionals
Strauss, Anselm L.; Corbin, Juliet M. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory
Writing in the dark : phenomenological studies in interpretive inquiry Van Manen, Max.
Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper
Cooper, Harris M Synthesizing research : a guide for literature reviews
Cooper, Harris M.; Cooper, Harris M. Research synthesis and meta-analysis : a step-by-step approach
Higgins, JPT; Green, S editors Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 4.2.6 : [updated September 2006]. In: The Cochrane Library
Users' guides to the medical literature : a manual for evidence-based clinical practice Guyatt, Gordon; Rennie, Drummond
Complex interventions in health : an overview of research methods Richards, David A.; Rahm Hallberg, Ingalill
Riessman, Catherine Kohler Narrative methods for the human sciences
Bogdan, Robert; Biklen, Sari Knopp Qualitative research for education : an introduction to theory and methods