Kursplan för

Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad, 7,5 hp

Profession, Patient Safety and Methods to Develop Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Kurskod
2QA259
Kursens benämning
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-04-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten med fokus på profession ska fördjupa sina kunskaper om patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnaden för patienter. Studenten ska självständigt kunna generalisera inhämtad kunskap och kunna reflektera om och planera för att implementera detta i den egna verksamheten.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • analysera och reflektera över sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans roll i samband med omvårdnad av patienter under de sjukdomarnas olika skeden,
  • med förståelse för den egna rollen samt för det interprofessionella teamarbetet kunna teoretisera över sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans professionella kompetens.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet,
  • ansvara för patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete,
  • tillämpa informatik i omvårdnadsarbetet samt med fokus i enskilda patienters behov och säkerhet kunna analysera och reflektera över informations- och kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet,
  • tillämpa evidensbaserad vård och relevanta forskningsresultat i patienters omvårdnad.

Värdering och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • värdera betydelsen av specialistsjuksköterskans ledarskap i relation till kvalitetsutveckling av omvårdnadsarbetet,
  • värdera och implementera teorier och modeller tillämpliga för arbete i en vårdverksamhet samt reflektera över sitt eget etiska förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar:

Patientsäkerhet
• vårdens riskområde (t.ex. vårdhygien, läkemedelsrelaterade problem, övergångar i vårdkedjan)
• patientens samverkan
• säkerhetskultur
• metoder för säkerhetsarbete i medicinsk teknik

Specialistsjuksköterskans yrkesroll och ansvar
• interprofessionella relationer
• ledarskap och kommunikation
• forskning och utveckling
• etik

Metoder för att utveckla vården
• förbättringsarbete
• evidensbaserad vård

Arbetsformer

Utbildningen utgår från ett problemorienterat (undersökande) och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, individuella studieuppgifter, diskussioner i grupp och seminarier med simuleringsövningar.

Ingående studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Individuell skriftlig examinationsuppgift, där studenten utgående från kursens lärandemål ska utforma ett riktlinjedokument för ett kliniskt omvårdnadsproblem eller en klinisk omvårdnadssituation relevant för studentens arbetsplats (eller motsvarande). I examinationen ingår att teoribasera riktlinjen samt utforma en plan för implementering, utvärdering och uppföljning.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Johnsson, Lars-Åke Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal
Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård
Benner, Patricia E.; Tanner, Christine A.; Chesla, Catherine A. Expertise in nursing practice : caring, clinical judgment & ethics
Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik Personcentrerad omvårdnad Edvardsson, David
Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA : definitioner och klassifikation 2009-2011 Herdman, T. Heather
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad Idvall, Ewa
Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete Nilsson, Kerstin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Ytterligare kurslitteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar, riktlinjer, styrdokument etc.