Kursplan för

Barns och ungdomars rätt i vården, 7,5 hp

Children's and Adolescents' Rights in Health Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18 , VT19 , HT19
Kurskod
2QA263
Kursens benämning
Barns och ungdomars rätt i vården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2016-12-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2019-02-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring barns och ungdomars rätt i hälso- och sjukvården.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskap om hur synen på barn och ungdomar har förändrats ur ett kulturellt, sociologiskt och historiskt perspektiv
- argumentera för FNs barnkonvention som grund för barns och ungdomars rätt i hälso- och sjukvården
- analysera och reflektera över barns och ungdomars inflytande och medbestämmande över sin vård samt rätten till information
- bedöma styrkor och svagheter av personcentrerad vård ur ett barn- och ungdomsperspektiv
- analysera och reflektera kring barn- och ungdomsperspektiv utifrån samhälleliga- och etiska aspekter
- analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet
- visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på barns behov och rättigheter utifrån barnrättsperspektivet, barnperspektiv inklusive barns perspektiv samt vikten av en barncentrerad vård inom hälso- och sjukvården. Vidare behandlar kursen hur verksamheter inom barn och ungdom kan utveckla sin barnkompetens (utifrån FNs barnkonvention), samt juridiska aspekter kring barnens rätt i vården (utifrån det svenska regelverket) relaterat till vetenskap och forskning inom respektive ämnesområde. Slutligen behandlas även lagar och förordningar förekommande i hälso- och sjukvården med fokus på Patientlagen (2014:821) samt Föräldrabalken (1949:381).

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar och studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform).
För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.
Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom delexaminationer och slutexamination med kollaborativ ansats bestående av diskussion i projektgrupper (peer learning), skriftliga individuella arbeten och kamratgranskning (peer review).

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Utbildningskommittén.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Fagerstrand, Emma; Ericson, Lisa; Kjellander, Tove Barnmakt : en metodbok om rätten till inflytande
Rindstedt, Camilla Barn möter vården
Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef.
Alderson, Priscilla Children's consent to surgery
Barns och ungas rätt i vården Söderbäck, Maja
Sommer, Dion; Pramling Samuelsson, Ingrid; Hundeide, Karsten Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik
Wyness, Michael G. Childhood
Bearison, David J. "They never want to tell you" : children talk about cancer