Kursplan för

Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel, 15 hp

Psychosomatic Physiotherapy. Body and Mind - a Holistic Perspective, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT21
Kurskod
2QA266
Kursens benämning
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-09-11
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i psykosomatiskt inriktad fysioterapi för att kunna tillämpa ett helhetsperspektiv i sitt patientarbete samt förbereda för utvecklingsarbete inom specialistområdet mental hälsa.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för aktuella teorier och begrepp inom psykosomatisk teoribildning samt förklara hur predisponerande och aktuella kontextuella faktorer kan bidra till psykisk/psykosomatisk ohälsa
 • självständigt planera och genomföra fysioterapeutiska undersökningar och bedömningar med ett helhetsperspektiv
 • självständigt planera och genomföra psykosomatiskt inriktad fysioterapi inom specialistområdet mental hälsa.
 • redogöra för och reflektera över terapeutisk hållning, interaktionens betydelse i den fysioterapeutiska behandlingen och kunna tillämpa dessa kunskaper i mötet med patienten
 • resonera kring  fysioterapeutens roll i behandlingsprocessen och visa förmåga till självreflektion beträffande egna möjligheter och begränsningar i behandlingssituationen
 • tillämpa färdigheter i intervju- och samtalsmetodik
 • visa ett vetenskapligt och kritiskt tänkande samt ett reflekterande förhållningssätt till egna perspektiv/värderingar och behov av ett kontinuerligt  lärande

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Psykologiska och psykofysiologiska förklaringsmodeller vid psykisk/psykosomatisk ohälsa
 • Kropp, varande, mening och reflexion som centrala begrepp för att förstå människan som en integrerad helhet
 • Fysioterapeutiska undersökningsmetoder med tonvikt på den resursorienterade kroppsundersökningen (ROK), kroppshistoria, kroppsbild och affektintervju
 • Fysioterapeutiska behandlingsmetoder såsom basal kroppskännedom (BK), psykomotorisk fysioterapi (PMF), autonom reglering, mindfulness, compassion fokuserad terapi, fysisk aktivitet och avspänning 
 • Terapeutiskt förhållningssätt och samtalet som behandlingsintervention

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är t ex föreläsningar, webföreläsningar, seminarier, metodik och praktisk tillämpning. Del av lärandet kommer även ske genom kliniskt resonemang i seminarieform baserat på patientfall.
 
Obligatoriska utbildningsmoment förekommer som seminarier, metodik, föreläsningar, grupparbete och individuella inlämningsuppgifter.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Individuell skriftlig patientfallsrapport som även presenteras muntligt, samt opponering av annan students patientfallsrapport.
Muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas enskilt och i grupp.
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på patientfallsseminarierna och vid redovisningar.
 
Betygsskala: G/U
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning
får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne
Bunkan, Berit Heir Kropp, respirasjon og kroppsbilde : ressursorientert kroppsundersøkelse og behandling
Lundvik Gyllensten, Amanda; Skoglund, Kent; Wulf, Inger Basal Kroppskännedom - Den levda kroppen
Andersson, Christina; Viotti, Sofia Compassionfokuserad terapi
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik Bergsten, Katja
Bragée, Britt Kroppen först : En behandlingsmodell vid psykosomatik
Bragée, Britt W. När kroppen säger ifrån : program för självhjälp
Bullington, Jennifer Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande
Almén, Niclas Stress- och utmattningsproblem : kognitiva och beteendeterapeutiska metoder
Psykosomatik i teori och praktik Osika, Walter
Schenström, Ola Mindfulness i vardagen : vägar till medveten närvaro