Kursplan för

Integrativ omvårdnad, 7,5 hp

Integrative Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT19 , HT20 , HT23
Kurskod
2QA268
Kursens benämning
Integrativ omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-12-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Alternativt arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-) eller sjuksköterskeexamen. Alternativt 240 hp från läkarutbildningen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är en fördjupning i integrativ omvårdnad.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • definiera vårdvetenskapliga begrepp kring människa, hälsa och vårdande samt diskutera samspelet dem emellan.
  • genomföra utvalda behandlingar utifrån ett integrativt perspektiv.
  • diskutera betydelsen av estetik och konstnärliga terapiformer för vård och hälsa.
  • agera utifrån kunskaper om vårdrelationens betydelse i patientmöten.
  • identifiera vetenskapliga frågeställningar inom integrativ vård samt värdera aktuellt vetenskapligt underlag inom området.

Innehåll

  • Teoretisk genomgång av aktuell forskning inom integrativ omvårdnad
  • Hälsa, människa och vårdande i integrativ vård
  • Estetik, etik och förhållningssätt i patientmöten
  • Praktiska workshops i integrativa metoder
  • Möjlighet till studiebesök

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, reflektion i grupp, workshops i relation till integrativa metoder samt enskilda arbeten.

 

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift.

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination ges möjlighet till komplettering i samband med ordinarie examination. 

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. 

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Dahlberg, Karin; Segesten, Kerstin Hälsa och vårdande : i teori och praxis
Gadamer, Hans-Georg Den gåtfulla hälsan : essäer och föredrag Jakobsson, Jim
Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Kreitzer, Mary Jo; Koithan, Mary Integrative nursing