Kursplan för

Integrativ omvårdnad, 7,5 hp

Integrative Nursing, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT19 , HT20
Kurskod
2QA268
Kursens benämning
Integrativ omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-12-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp. Alternativt fysioterapeut- eller arbetsterapeutexamen om 180 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är en fördjupning i integrativ omvårdnad.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
  • definiera vårdvetenskapliga begrepp kring människa, hälsa och vårdande samt diskutera samspelet dem emellan.
  • genomföra utvalda behandlingar utifrån ett integrativt perspektiv.
  • diskutera betydelsen av estetik och konstnärliga terapiformer för vård och hälsa.
  • agera utifrån kunskaper om vårdrelationens betydelse i patientmöten.
  • identifiera vetenskapliga frågeställningar inom integrativ vård samt värdera aktuellt vetenskapligt underlag inom området.

Innehåll

  • Teoretisk genomgång av aktuell forskning inom integrativ omvårdnad.
  • Hälsa, människa och vårdande i integrativ vård
  • Estetik, etik och förhållningssätt i patientmöten
  • Praktiska workshops i integrativa metoder
  • Möjlighet till studiebesök

Arbetsformer

Föreläsningar 
Reflektion i grupp
Workshops i relation till integrativa metoder
Enskilda arbeten

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift.

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Därefter ges möjlighet till examination vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fattar beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntande färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Dahlberg, Karin; Segesten, Kerstin Hälsa och vårdande : i teori och praxis
Gadamer, Hans-Georg Den gåtfulla hälsan : essäer och föredrag Jakobsson, Jim
Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Kreitzer, Mary Jo; Koithan, Mary Integrative nursing
Chinn, Peggy L.; Kramer, Maeona K.; Chinn, Peggy L. |t Integrated knowledge development in nursing Integrated theory and knowledge development in nursing