Kursplan för

Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 30 hp

Degree Project and Scientific Theory and Method for Master's Degree in Sexual, Reproductive and Perinatal Health, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22 , HT23
Kurskod
2QA270
Kursens benämning
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2016-12-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2023-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

 • Kandidatexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad samt barnmorskeexamen, eller
 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) samt barnmorskeexamen, eller
 • Kandidatexamen i omvårdnad samt barnmorskeexamen.

För sökande med

 • kandidatexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad krävs ytterligare 30 hp i avslutade kurser, varav 15 hp ska vara på avancerad nivå.
 • kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp samt barnmorskeexamen, krävs 15 hp på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska visa fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod och ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Moment 1 - Vetenskaplig teori och metod
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för forskningsetiska dilemman och vetenskapsteoretiska frågeställningar relaterat till huvudområdet
 • beskriva metoder för datainsamling och analys i relation till forskningsfrågor inom huvudområdet
 • förstå tillämpningen av olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • identifiera och argumentera för styrkor och svagheter med olika forskningsdesigner och metoder
 • systematiskt söka och granska vetenskapliga artiklar
 • identifiera och värdera personlig och professionell kunskaps- och kompetensutveckling

Moment 2  - Examensarbete 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva metoder för datainsamling och analys i relation till frågeställningarna i det egna arbetet
 • redogöra för forskningsetiska dilemman i relation till det egna arbetet
 • självständigt identifiera, reflektera över, analysera och formulera problemställningar
 • välja och argumentera för val av design och analysmetod
 • självständigt planera, genomföra och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar och enligt för kursen uppsatt formalia
 • diskutera och argumentera för eget och andras examensarbetens resultat utifrån vetenskaplig, ämnesmässig och klinisk relevans samt reflektera över resultatens betydelse för samhället
 • tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter
 • tillämpa ett evidensbaserat och reflekterande förhållningssätt

Innehåll

Kursen är indelad i två moment. 
Moment 1 - Vetenskaplig teori och metod
Moment 2 - Examensarbete 

I kursen ingår:

 • planera och genomföra ett examensarbete inom huvudämnet
 • systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar
 • metodologiska och forskningsetiska diskussioner
 • muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras projektplan samt examensarbeten

Vetenskaplig teori och metod, 15.0 hp

Betygsskala: GU

Det inledande momentet innefattar en fördjupning i vetenskaplig teori och metod samt systematisk litteratursökning och kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner både av eget arbete och andras arbeten. 

Examensarbete, 15.0 hp

Betygsskala: GU

I det avslutande momentet ska studenten självständigt planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet; som presenteras skriftligt och muntligt. Kritisk granskning av andras examensarbeten ingår också. 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursen genomförs huvudsakligen via distansverktyg men campusförlagda aktiviteter förekommer. De arbetsformer som används är seminarier, föreläsningar samt individuell handledning eller handledning i grupp. Seminarier och handledning är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. 
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. 
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1. Studenten examineras genom seminarium och skriftlig enskild individuell uppgift.
Moment 2. Projektplanen och examensarbete examineras skritfligen. Examination sker även genom presentation och försvar av eget examensarbete samt opponering på kurskamrats examensarbete. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten lämnat projektplan respektive examensarbete till examinator för bedömning. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare provtillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till senare examinationstillfälle. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m.
Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.​
Undervisning sker på svenska.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning [Elektronisk resurs] : forskningsetisk policy och organisation i Sverige
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Andersson, Ingemar Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Svenska skrivregler
Etik för barnmorskor Asplin, Nina; Barimani, Mia; Bäckström, Caroline; Carlsson, Tommy; Ekstrand Ragnar, Maria; Franck, Martina; Höglund, Anna T; Larsson, Margareta; Lilliehöök, Emma; Makenzius, Marlene; Mattebo, Magdalena; Nihlén Fahlquist, Jessica; Rehn, Margareta; Rådestad, Ingela; Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Thorstensson, Stina; Waldenström, Ulla; Wiklund, Ingela; Vikström, Anna; Vikström, Malin; Zwedberg, Sofia Oscarsson, Marie; Georgsson, Susanne
Theories and perspectives for midwifery : a Nordic view Lundgren, Ingela; Blix, Ellen; Gottfredsdóttir, Helga; Wikberg, Anita; Aagaard Nøhr, Ellen

Fördjupningslitteratur

Campbell, Michael J.; Machin, David; Walters, Stephen J. Medical statistics : a textbook for the health sciences
Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar : en handledning för den som tar del av prövningsresultatet
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica