Kursplan för

Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 30 hp

Degree Project and Scientific Theory and Method for Master's Degree in Sexual, Reproductive and Perinatal Health, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22
Kurskod
2QA270
Kursens benämning
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2016-12-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

 • Kandidatexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad samt barnmorskeexamen, eller
 • Sjuksköterskeexamen om 180hp (varav/samt 15hp examensarbete) samt barnmorskeexamen, eller
 • Kandidatexamen i omvårdnad samt barnmorskeexamen.

För sökande med kandidatexamen i reproduktiv perinatal omvårdnad krävs ytterligare 30 hp i avslutade kurser, varav 15 hp ska vara på avancerad nivå.

För sökande med kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp samt barnmorskeexamen, krävs 15 hp på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Moment 1 - Vetenskaplig teori och metod
Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för forskningsetiska dilemman och vetenskapsteoretiska frågeställningar relaterat till huvudområdet,
 • beskriva metoder för datainsamling och analys i relation till forskningsfrågor inom huvudområdet,
 • förstå tillämpningen av olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
 • identifiera och argumentera för styrkor och svagheter med olika forskningsdesigner och metoder,
 • systematiskt söka och granska vetenskapliga artiklarVärderingsförmåga och förhållningssätt,
 • identifiera och värdera personlig och professionell kunskaps- och kompetensutveckling.

Moment 2  - Examensarbete 
Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva metoder för datainsamling och analys i relation till frågeställningarna i det egna arbetet,
 • redogöra för forskningsetiska dilemman i relation till det egna arbetet,
 • självständigt identifiera, reflektera över, analysera och formulera problemställningar,
 • välja och argumentera för val av design och analysmetod,
 • självständigt planera, genomföra och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar och enligt för kursen uppsatt formalia,
 • diskutera och argumentera för eget och andras examensarbetens resultat utifrån vetenskaplig, ämnesmässig och klinisk relevans samt reflektera över resultatens betydelse för samhället,
 • tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter,
 • tillämpa ett evidensbaserat och reflekterande förhållningssätt.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment. 

Vetenskaplig teori och metod, 15 hp Det inledande momentet innefattar en fördjupning i vetenskaplig teori och metod samt systematisk litteratursökning och kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner både av eget arbete och andras arbeten.  Examensarbete, 15 hp I det avslutande momentet ska studenten självständigt planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet; som presenteras skriftligt och muntligt. Kritisk granskning av andras examensarbeten ingår också. 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet där studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursen genomförs huvudsakligen via distansverktyg men campusförlagda aktiviteter förekommer. Totalt förläggs tre träffar á två dagar på campus. De arbetsformer som används är seminarier, föreläsningar samt individuell handledning eller handledning i grupp.
 

Examination

Moment 1. Studenten examineras genom seminarium och skriftlig enskild nätbaserad tentamen.
Moment 2. Projektplanen examineras. Examination sker även genom presentation och försvar av eget examensarbete samt opponentskap på kurskamrats examensarbete. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten lämnat examensarbetet till examinator för bedömning. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare provtillfälle.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : principles and methods
Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning [Elektronisk resurs] : forskningsetisk policy och organisation i Sverige
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria