Kursplan för

Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter, 7,5 hp

Balance Disorders: Clinical, Diagnostic and Physiopathological Aspects, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20
Kurskod
2QA277
Kursens benämning
Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-12-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2019-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen fokuserar på personer med yrsel- och balansrubbningar, såväl kliniska som diagnostiska och fysiopatologiska aspekter belyses under kursens gång. Det övergripande målet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom området balansstörningar.

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och förklara de anatomiska och fysiologiska aspekterna av balanssystemet
  • förklara samspelet mellan olika sinnessystem i den posturala kontrollen
  • ha förståelse för olika symtom, begrepp och diagnoser vid yrselproblematik
  • ange, föreslå och motivera behandlings- och rehabiliteringsformer
  • identifiera testbatteri för audiovestibulär utredning
  • kritisk granska och utvärdera vetenskaplig litteratur kring frågeställningar som rör patientkategorin inom yrsel- och balansstörningar, samt sammanfatta dessa till en rapport.

Innehåll

Kursen fokuserar på personer med yrsel- och balansproblematik. Orsaker, testmetodik och behandlingsmöjligheter belyses genom föreläsningar, demonstrationer och seminarier. Kursen ger en teoretisk översikt och fördjupning avseende hur det posturala systemet fungerar. I kursen beskrivs såväl friska som patologiska tillstånd samt effekten på det psykiska välbefinnandet. Auditiva aspekter vid yrselsjukdomar berörs.

Översyn av grundforskning och klinisk forskning ingår.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer och självstudier. Undervisning i litteratursökning i medicinska databaser ingår.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig tentamen samt examinerande seminarium. För godkänd kurs krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska tillfällen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter förnyelse av litteraturlistan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång under kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Undervisningsspråk är svenska.

​Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Yrsel : ett tvärvetenskapligt perspektiv Bergenius, Johan
Bronstein, Adolfo M. Oxford textbook of vertigo and imbalance
Magnusson, Måns Yrsel : yrselpraktika