Kursplan för

Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet, 7,5 hp

Leadership With Focus on Quality Improvement in Radiology, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
2QA279
Kursens benämning
Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-12-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:
  • beskriva, utifrån olika modeller, grupper och gruppers utveckling
  • jämföra teorier och modeller för ledarskap med fokus på det strategiska ledarskapet
  • förklara orsaker till ledarskapsproblematik vid förändringsarbete
  • tillämpa och integrera kunskap om modeller och verktyg vid förbättringsarbete
  • beskriva och reflektera kring begreppet evidensbaserat arbetssätt

Innehåll

Att arbeta med förbättring- och kvalitetsutveckling kan betyda att leda- och eller arbeta med en grupp av människor. Viktig kunskap är därför gruppdynamik och och ledarskap med förståelse för kommunikation och strategisk utveckling och betydelsen av ledarskapet i samband med problem som kan uppstå vid förändring/förbättrings- och kvalitetsutveckling. Kursen ger en genomgång av ämnet förbättringskunskap, dess utveckling och teoretiska grund och då diskuteras modeller och verktyg för att identifiera och arbeta med att genomföra förbättringar. Under kursen diskuteras kvalitetsbegreppet för att ge kunskap om system, arbetssätt och praktiska metoder för att arbeta effektivt och evidensbaserat.

Arbetsformer

Sammantaget skall kursen ge kunskaper användbara i de flesta förändrings- och utvecklingssituationer. Kursen arbetar därför med praktisk tillämpning av presenterade teorier och modeller via case som ger ett studentorienterat arbetssätt och som skall uppmuntra studenten reflektera och utveckla nya kunskaper. Arbetsformerna genomförs såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examination av kursen sker genom individuell skriftlig tentamen.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning, Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Fowelin, Peter Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola och skola
Att våga leda i förändring : en fråga om förtroende Rolandsson, Bertil; Oudhuis, Margareta
Jackson, Brad; Parry, Ken En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap Kumm, Björn